OBS: Detta är utgåva 2016.2. Visa senaste utgåvan.

Arbetsgivaravgifterna är i de flesta fall 31,42 procent av utgiven ersättning. På ersättningar till till dem över 65 år gäller lägre procentsatser. Även för ersättningar till dem som är yngre än 25 år är det lägre procentsatser, dock endast under peioden januari–maj 2016.

Vilka olika avgifter ingår i arbetsgivaravgifterna?

Det som man i dagligt tal brukar kalla arbetsgivaravgifterna består både av ett antal egentliga arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (SAL) och allmän löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. De egentliga arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringen medan den allmänna löneavgiften är en skatt.

För de flesta avgiftsskyldiga är summan av arbetsgivaravgifter att betala 31,42 procent av avgiftsunderlaget för år 2016.

Arbetsgivaravgifterna uppgår till 21,77 procent av avgiftsunderlaget och innehåller följande delar (2 kap. 26 § SAL)

  • sjukförsäkringsavgift 4,85 procent
  • föräldraförsäkringsavgift 2,60 procent
  • ålderspensionsavgift 10,21 procent
  • efterlevandepensionsavgift 1,17 procent
  • arbetsmarknadsavgift 2,64 procent
  • arbetsskadeavgift 0,30 procent.

Till detta kommer den allmänna löneavgiften som är 9,65 procent av underlaget (3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift). Läs mer på sidan Allmän löneavgift.

Detaljerade regler om hur de egentliga arbetsgivaravgifterna ska användas för att finansiera olika delar av systemen för social trygghet finns i en särskild lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter.

De flesta betalar fulla arbetsgivaravgifter med 31,42 procent av underlaget. Beroende på betalningsmottagarens ålder är avgifterna i vissa fall lägre.

Mottagare födda

Ersättningar utbetalda

Arbetsgivaravgifter 2016

1937 eller tidigare

2016

Inga arbetsgivaravgifter

1938–1950

2016

10,21 procent

1951–1990

2016

31,42 procent

1991 eller senare

1 januari–31 maj 2016

25,46 procent

1991 eller senare

1 juni–31 december 2016

31,42 procent

Undantag: arbetsgivaravgifter i internationella sammanhang

Andra procentsatser gäller ofta för avgifter i internationella sammanhang. Exempelvis ska en utländsk arbetsgivare som inte har ett fast driftställe här betala alla arbetsgivaravgifter utom allmän löneavgift eftersom löneavgiften är en skatt.

Den som är anställd hos en sådan utländsk arbetsgivare kan komma överens med arbetsgivaren om att den anställde redovisar och betalar de arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren annars är skyldig att betala. Detta innebär att den anställde och arbetsgivaren träffar ett s.k. socialavgiftsavtal.

Även enligt vissa socialförsäkringskonventioner kan det bli aktuellt att betala arbetsgivaravgifter med andra procentsatser.

Inga arbetsgivaravgifter om mottagaren är född 1937 eller tidigare

På ersättningar till personer som är födda 1937 eller tidigare ska arbetsgivaravgifter inte alls betalas (punkt 5 av övergångsbestämmelserna till SAL). Orsaken är att det reformerade pensionssystemet bara omfattar personer födda 1938 eller senare. För den som är född 1937 eller tidigare gäller i stället det tidigare ATP-systemet. Och enligt de bestämmelserna kunde man inte tjäna in pensionsrätt efter fyllda 65. Därför ska inte heller någon pensionsavgift betalas på ersättningar till personer som inte omfattas av den inkomstgrundade ålderspensionen.

Observera att från den 1 januari 2016 införs särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) på ersättning för arbete som betalas ut till personer som har fyllt 65 år vid årets ingång (1 § första stycket SLFL). Skattesatsen är 6,15 procent. Läs även om särskild löneskatt på utgivna ersättningar.

Avgifter för personer som är födda 1938–1950

På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år (födda 1950 eller tidigare) ska bara ålderspensionsavgiften betalas (2 kap. 27 § SAL). Det betyder att en arbetsgivare som har en anställd som fyller 65 år den 1 januari ska betala fulla avgifter hela det året. Bakgrunden till att ålderspensionsavgift ska betalas utan åldersgräns, är att arbetsinkomster ger pensionsrätt till den inkomstgrundade ålderspensionen utan någon övre tidsgräns, se dock ovan om mottagaren är född 1937 eller tidigare.

Skälet till att övriga delavgifter inte ska betalas är att vissa delar av de sociala trygghetssystemen upphör vid fyllda 65. I det reformerade ålderspensionssystemet, som gäller sedan 1999, har man rätt att ta ut pension från 61 års ålder. Observera att även om en anställd har tagit ut full ålderspension men sedan arbetar vidare, ska den som ger ut ersättning för arbete ändå betala fulla arbetsgivaravgifter fram till det år mottagaren fyller 66 år. Här finns en viktig skillnad mot reglerna för egenavgifter. Enligt dessa ska den som hela året haft hel ålderspensionsavgift bara betala ålderspensionsavgiften av egenavgifterna.

Observera att från den 1 januari 2016 införs särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) på ersättning för arbete som betalas ut till personer som har fyllt 65 år vid årets ingång (1 § första stycket SLFL). Skattesatsen är 6,15 procent. Detta innebär att för anställda som är födda 1938–1950 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas med 16,36 procent (6,15 + 10,21). Läs även om särskild löneskatt på utgivna ersättningar.

Avgifter för personer som är födda 1951–1990

När det gäller ersättningar som betalas ut till personer som är födda 1951–1990 är det fulla arbetsgivaravgifter, dvs. 31,42 procent av underlaget.

Avgifter för personer som är födda 1991 eller senare

Det finns ingen nedre åldersgräns på mottagaren av en ersättning för att utgivaren ska bli skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Även på ersättningar för arbete till små barn ska utgivaren betala avgifter. När det handlar om ersättning till arbetsgivarens egna barn finns det dock särskilda undantagsbestämmelser, se sidan Ersättningar till make och barn.

För ersättningar som betalas ut till personer som är födda 1991 eller senare är arbetsgivaravgifterna nedsatta under perioden januari–maj 2016. Den 1 juni höjs sedan arbetsgivaravgifterna till full nivå.

Ersättningar utbetalda 1 januari–31 maj 2016

På ersättning till personer som vid årets ingång inte fyllt 25 år (födda 1991 eller senare) ska utgivaren betala hela ålderspensionsavgiften men bara arton tjugofemtedelar av de övriga delavgifterna (2 kap. 28 § SAL). Detta gäller även för den allmänna löneavgiften (3 § lagen om allmän löneavgift). Procenttalet för avgifterna ska anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort. Avrundningen ska göras för varje delavgift som ingår i den sammanlagda arbetsgivaravgiften innan man beräknar summa avgift att betala. Den sammanlagda arbetsgivaravgiften på ersättningar som betalas ut under tidsperioden 1 januari – 31 maj 2016 uppgår då till 25,46 procent.

Ersättningar utbetalda 1 juni–31 december 2016

För ersättningar som utbetalas fr.o.m. 1 juni 2016 till personer som är yngre än 25 år (födda 1991 eller senare) slopas nedsättningen av arbetsgivaravgifter. Detta innebär att fulla arbetsgivaravgifter (31,42 procent) kommer att tas ut även för personer som vid ingången av år 2016 inte har fyllt 25 år.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster [1] [2]
  • Lag (1994:1920) om allmän löneavgift [1] [2]
  • Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter [1]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1] [2] [3] [4]