OBS: Detta är utgåva 2016.2. Visa senaste utgåvan.

Här ges information om att skatteavdrag inte ska göras från ersättningar för arbete till delägare i vissa juridiska personer, till offentliga myndigheter samt om ett undantag från att alltid göra skatteavdrag från sjukpenning m.m.

Skatteavdrag ska inte göras på vissa ersättningar

Skatteavdrag ska inte göras från vissa ersättningar och till vissa betalningsmottagare (10 kap. 5 § 1–3 SFL). Det gäller ersättning för arbete som utbetalas

  • av ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person till en delägare
  • till staten, landsting, kommuner eller kommunalförbund

Skatteavdrag ska heller inte göras från sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 § IL till en mottagare som har debiterats preliminär skatt för beskattningsåret.

Handelsbolag m.m.

När ett svenskt handelsbolag betalar ut ersättning för arbete till delägare i handelsbolaget ska skatteavdrag inte göras (10 kap. 5 § 1 SFL). Bestämmelsen gäller också för ersättningar som utbetalas till delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Eftersom kommanditbolag är en form av handelsbolag ska inte heller kommanditbolaget göra skatteavdrag från ersätt­ningar till komplementärer eller kommanditdelägare i bolaget.

Delägare i handelsbolag betalar själva sin preliminära skatt enligt särskild debitering, särskild A-skatt.

Stat och kommun

Skatteavdrag ska inte göras från ersättningar som utbetalas till staten, landsting, kommuner eller kommunalförbund (10 kap. 5 § 3 SFL). Regeln gäller dock inte för statliga och kommunala bolag. Här tillämpas i stället de vanliga reglerna, dvs. skatteavdrag ska göras på ersättning för arbete för det fall bolaget inte skulle vara godkänt för F-skatt.

Sjukpenning

Skatteavdrag ska inte göras från sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 § IL om mottagaren har debiterats preliminär skatt för beskattningsåret (10 kap. 5 § 2 SFL).

Bestämmelsen i IL gäller sjukpenning m.m. som grundas på inkomst av näringsverk­samhet. Det avser sjukpenning, rehabiliteringspenning och smittbärarpenning enligt socialförsäkringsbalken samt sjuk­penning enligt lagen om yrkesskadeförsäkring.

Sjukpenningen har till funktion att ersätta utebliven näringsinkomst, dvs. en inkomst som kan antas utgöra underlag för den debiterade preliminära skatten. Skälet till att skatteavdrag inte ska göras är att sjukpenningen anses ingå i underlaget för den debiterade skatten.

Den här aktuella bestämmelsen är ett undantag från bestämmelsen om att skatteavdrag alltid ska göras från pension, sjukpenning m.m. även om mottagaren är godkänd för F-skatt, jfr 10 kap. 13 § SFL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]