OBS: Detta är utgåva 2016.2. Sidan är avslutad 2017.

Ett beslut om ansvar för utbetalaren ska inte omfatta mottagaren om ett beslut om slutlig skatt för beskattningsåret har fattats, eller om tiden för att fatta ett sådant beslut har gått ut. Om mottagaren är ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person ska inte heller dessa omfattas av ett beslut om ansvar för utbetalaren.

Ansvarsbeslut omfattar som huvudregel även mottagaren

Som huvudregel ska ett beslut om betalningsansvar för skatteavdrag som inte är gjorda inte bara omfatta utbetalaren, utan också mottagaren av ersättningen (59 kap. 3 § andra stycket SFL).

Undantag från huvudregeln

Från denna huvudregel finns några undantag. Om mottagaren är okänd kan beslutet givetvis inte omfatta mottagaren (prop. 2010/11:165 s. 999).

Ett beslut om slutlig skatt har fattats

Ett beslut om ansvar för utbetalaren ska inte omfatta mottagaren om ett beslut om slutlig skatt för beskattningsåret har fattats eller om tiden för att fatta ett sådant beslut har gått ut.

Ett beslut om betalningsansvar för ej gjorda skatteavdrag som omfattar betalningsmottagaren får alltså beslutas bara om något beslut om slutlig skatt för beskattningsåret inte har fattats. Det är bara när mottagaren inte har beskattats för den aktuella inkomsten som han eller hon inte redan är betalningsskyldig för den skatt som belöper på inkomsten (59 kap. 3 § andra stycket 1 SFL).

Handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person

En betalningsmottagare som är ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person får inte göras betalningsansvarig tillsammans med utbetalaren för skatteavdrag som inte gjorts (59 kap. 3 § andra stycket 2 SFL)

Skälet till att ett handelsbolag inte kan åläggas betalningsskyldighet är att ett sådant bolag inte själv ska beskattas för beloppet. Det är inte ett skattesubjekt enligt IL (5 kap.1 § IL). Eftersom ansvarsbeloppet ska tillgodoräknas vid beräkning av slutlig skatt, skulle ett sådant beslut kunna resultera i att bolaget fick pengarna tillbaka som för mycket inbetalad preliminär skatt.

Med en i utlandet delägarbeskattad juridisk person avses en utländsk juridisk person vars inkomster beskattas hos delägare i den utländska stat där personen hör hemma (5 kap. 2 a § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]