OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Det är fordonets ägare som är skattskyldig för fordonsskatt. Här kan du läsa om vem som anses vara ägare i en rad speciella fall. Du hittar även information om vem som är skyldig att betala skatten.

Fordonets ägare är skattskyldig

Som ägare anses den som är eller bör vara antecknad som ägare i vägtrafikregistret (2 kap. 4 § VSL).

Med den som bör vara antecknad som ägare avses både en ägare till ett fordon som inte är registrerat men borde vara det och en ny ägare som ännu inte hunnit bli antecknad i vägtrafikregistret (prop. 1987/88:159 s 48).

När fordonet ägs av flera ägare

I det fall ett fordon civilrättsligt ägs av flera personer, är det den som är antecknad i vägtrafikregistret som anses som ägare och är skattskyldig för fordonet.

När fordonets ägare är under 18 år

Om ett fordon ägs av en person som inte har fyllt 18 år anses hans eller hennes förmyndare som ägare och är därmed skattskyldig för fordonet.

Förmyndaren anses inte som ägare och skattskyldig för fordonet om den minderårige har förarbehörighet för fordonet eller när det gäller släpfordon, om den minderårige har förarbehörighet för ett fordon som kan dra släpfordon (4 a § LVTR).

När fordonet innehas med förbehåll om återtaganderätt

Den som har köpt ett fordon på kreditköp med förbehåll om återtaganderätt anses vara ägare till fordonet, och är därmed skattskyldig för fordonet (4 § LVTR).

När fordonet är leasat

Den som leasar ett fordon, och därmed har rätt att använda fordonet under en bestämd tid om minst ett år, anses som ägare och är därmed skattskyldig för fordonet (4 § LVTR).

Vem ska betala skatten?

Fordonsskatten ska betalas av den som är skattskyldig för fordonet vid ingången av betalningsmånaden (5 kap. 2 § första stycket VSL).

Det innebär att om fordonet säljs under betalningsmånaden är det säljaren som ska betala skatten för kommande skatteår eller skatteperiod. Att det finns ett avtal med köparen om att han eller hon ska betala fordonsskatten påverkar inte säljarens skyldighet att betala.

Rättsfall: ägare vid ingången av betalningsmånaden

Vad som menas med att vara ägare vid ingången av betalningsmånaden framgår av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 28 maj 1978 där en skattskyldig för kilometerskatt sålt sitt fordon betalningsmånadens första dag. Högsta förvaltningsdomstolen fann, med hänvisning till dåvarande 20 § vägtrafikskattelagen (1973:601), att säljaren ska anses som ägare vid månadens ingång (RÅ 79 1:39).

Vem ska betala när skatteplikten inträder?

När ett fordon blir skattepliktigt ska fordonsskatten betalas av den som var skattskyldig när skatteplikten började gälla (5 kap. 2 § andra stycket VSL). Skatteplikten börjar gälla t.ex. när ett fordon ställs på eller när fordonet registreras för första gången utan att ställas av.

Vem ska betala om fordonet byter ägare och ställs på samma dag?

Om ett avställt fordon byter ägare och ställs på samma dag så är köparen att anse som ägare när skatteplikten inträdde. Köparen blir därmed skyldig att betala skatten.

Om flera nya ägare registreras i vägtrafikregistret med samma överlåtelsedatum anser Skatteverket att den person som registrerats sist ska anses som registrerad ägare till fordonet när skatteplikten inträdde och därmed vara den som är skattskyldig.

Vem ska betala om fordonets beskaffenhet ändras?

Om ett fordons beskaffenhet ändras genom en registreringsbesiktning så att skatt ska tas ut med ett högre belopp, ska den högre fordonsskatten betalas av den som var skattskyldig när registreringsbesiktningen skedde (5 kap. 2 § andra stycket VSL).

Vem ska betala om fordonets användningssätt ändras?

När ett fordons användningssätt ändras så att skatt ska tas ut med ett högre belopp, ska den högre fordonsskatten betalas av den som var skattskyldig när användningssättet ändrades (5 kap. 2 § andra stycket VSL).

Vem ska betala fordonsskatt som bestäms genom beslut om efterbeskattning?

Fordonsskatt som bestäms genom beslut om efterbeskattning ska betalas av den som var skattskyldig under den tid skatten avser (5 kap. 2 § tredje stycket VSL).

Vem ska betala om vägtrafikskattelagen ändras?

Om en ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227, VSL) gör att ett annat belopp ska tas ut, ska fordonsskatten betalas av den som var skattskyldig när lagändringen trädde ikraft (5 kap. 13 § andra stycket VSL).

Fordonsskatt som tillkommer genom ändring i VSL behöver inte betalas om skatten understiger 200 kr (5 kap. 14 § andra stycket VSL).

Rättsfall: ändring i vägtrafikskattelagen

Till följd av en lagändring som trädde ikraft den 1 januari 2005 skulle högre fordonsskatt tas ut för ett fordon. Skatteverket beslutade att W inte var skyldig att betala eftersom F antecknats som ägare för fordonet från den 1 januari 2005. F överklagade till förvaltningsrätten som beslutade att W skulle betala skatten. Skatteverket överklagade vidare till kammarrätten som upphävde förvaltningsrättens dom och fastställde att F var skyldig att betala skatten enligt Skatteverkets beslut (KR 29 juni 2006, mål nr 3557-05).

Rätt till återbetalning

Om skatteplikten för ett fordon upphör under tid som fordonsskatt har betalats för, ska den överskjutande skatten återbetalas till den som var skattskyldig när skatteplikten upphörde (5 kap. 12 § första stycket VSL).

Ett fordon byter ägare och ställs av samma dag

När ett fordon byter ägare och ställs av samma dag, anses köparen äga fordonet vid avställningen, dvs. när skatteplikten upphör för fordonet. I ett sådant fall räknas fodonet som avställt fr.o.m. den dag köparen blir ägare till det. Överskjutande skatt ska därför återbetalas till köparen.

Det registreras flera ägare under den dag då skatteplikten upphörde

Skatteverket anser att om det för ett fordon registreras flera olika ägare under den dag då skatteplikten upphört, ska den person som sist registrerats i vägtrafikregistret från och med en viss dag anses som skattskyldig, och därmed ska ev. överskjutande skatt återbetalas till honom eller henne.

Köparen ställer av fordonet via telefonanmälan

Om en köpare efter ägarbytet ställer av fordonet via telefonanmälan, men den skriftliga anmälan om ägarbyte ännu inte registrerats i vägtrafikregistret, kommer överskjutande skatt att återbetalas till säljaren. Det beror på att han eller hon enligt uppgiten i vägtrafikregistret fortfarande står som ägare till fordonet när skatteplikten upphör. Skatteverket kan på den nya ägarens begäran ompröva återbetalningen med stöd av 4 kap. 2 § första stycket vägtrafikskattelagen (2006:227, VSL).

Fordonets beskaffenhet eller användningssätt ändras

Om fordonets beskaffenhet ändras så att fordonsskatten sänks återbetalas överskjutande skatt till den som var ägare till fordonet när registreringsbesiktningen skedde. Sänks fordonsskatten på grund av att fordonets användningssätt ändras, återbetalas överskjutande skatt till den som var ägare när användningen ändrades (5 kap. 12 § andra stycket VSL).

Vägtrafikskattelagen ändras

Det kan hända att vägtrafikskattelagen ändras så att fordonsskatt ska tas ut med ett lägre belopp än tidigare. Om det redan har fattats ett beslut om fordonsskatt enligt gamla regler för tiden efter ikraftträdandet, ska det överskjutande skattebeloppet som har betalats återbetalas. Återbetalning ska göras för tiden fr.o.m. dagen för ändringen till utgången av skatteåret eller om fordonsskatt har beslutats för en skatteperiod, till utgången av skatteperioden (5 kap. 13 § första stycket VSL).

Det är den som är skattskyldig vid ikraftträdandet av lagändringen som är berättigad till återbetalning av det överskjutande skattebeloppet (5 kap. 13 § andra stycket VSL).

Återbetalning ska inte göras av belopp som understiger 100 kronor (5 kap. 14 § andra stycket VSL).

En lastbil eller släpvagn som transporteras på järnväg

Den som ägde fordonet vid utgången av skatteåret är berättigad till återbetalning. Om skatteplikten för fordonet har upphört dessförinnan av annan anledning än avställning, är det den som då ägde fordonet som har rätt till återbetalning för fordonsskatten (5 kap. 16 § första stycket VSL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1987/88:159 s. 48 om ny vägtrafikskattelagstiftning [1]

Ställningstaganden

  • Skattskyldig för fordonsskatt och vägavgift [1]

Referenser inom fordonsskatt