Områden: Punktskatter och trafikskatter (Fordonsskatt, Vägavgift)

Datum: 2005-01-24

Dnr: 130 25258-05/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att den person som sist har registrerats i vägtrafikregistret som ägare från och med en viss dag, ska anses som skattskyldig/avgiftsskyldig för fordonsskatt/vägavgift om skatteplikt/avgiftsplikt inträtt eller upphört den dagen.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om vem som ska anses som skattskyldig när det för ett fordon har registrerats flera olika ägare under den dag då skatteplikt inträtt eller upphört.

3 Gällande rätt m.m.

I denna styrsignal används för fordonsskatt begreppen skattskyldig och skatteplikt. Motsvarande begrepp för vägavgift utgörs av avgiftsskyldig respektive avgiftsplikt.

Av 10 § fordonsskattelagen (1988:327), FSL, framgår att skattskyldig för ett visst fordon är ägaren av fordonet. Som ägare av ett fordon anses den som är eller bör vara upptagen i vägtrafikregistret som ägare. Motsvarande bestämmelse för vägavgift återfinns i 7 § lagen om vägavgift för vissa tunga fordon (1997:1137), LVA.

Av 16 - 17 §§ FSL framgår att när ett fordon blir skattepliktigt ska fordonsskatten betalas av den som var skattskyldig när skatteplikten inträdde. Upphör skatteplikten för ett fordon under tid för vilken fordonsskatt har betalats, återbetalas den överskjutande skatten till den som var skattskyldig när skatteplikten upphörde. Motsvarande bestämmelser för vägavgift återfinns i 9 och 17 §§ LVA.

I lagen om vägtrafikregister (2001:558) och förordningen om vägtrafikregister (2001:650), FVTR, finns bestämmelser om ägare till fordon och på- och avställning av fordon.

Enligt 10 kap. 2 § FVTR registreras ny ägare från och med den dag som anges i anmälan. Reglerna om anmälan av påställning och avställning regleras i 8 kap. FVTR. Anmälan får endast göras av registrerad ägare. Görs på fordonets registreringsbevis anmälan om på- eller avställning samtidigt med anmälan om ägarbyte anses fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt på eller av fordonet.

Om det vid en direktanmälan som regleras i 13 kap FVTR görs en anmälan om påställning samtidigt med anmälan om ägarbyte anses fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt på fordonet.

Kammarrätten i Jönköping har i dom den 19 december 2003 (mål nr 3571-02) gjort bedömningen att vid en påställning som skett genom elektronisk överföring via Internet där anmälan om ny ägare inkommit senare med samma överlåtelsedatum som påställningen, är inte säljaren skattskyldig. Som skäl anger kammarrätten bland annat att den nye ägaren borde ha varit registrerad som ägare när fordonet blev skattepliktigt. Vid sådant förhållande bör endast den nye ägaren anses skyldig att betala fordonsskatt.

4 Bedömning

Frågan om vem som har gjort en viss anmälan i en registreringsfråga bör inte ligga till grund för vem som är att anse som skattskyldig. Enligt Skatteverkets uppfattning ska endast frågan om vem som är eller bör vara upptagen som ägare i vägtrafikregistret ligga till grund för bedömning om vem som är att anse som skattskyldig.

När flera nya ägare registrerats i vägtrafikregistret med samma överlåtelsedatum anser Skatteverket att den person som registrerats sist är den som anses vara registrerad ägare till fordonet när skatteplikten inträdde.