OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Ett utländskt företag som får royalty utbetalad från Sverige anses ha inkomst från fast driftställe.

Utländska företag beskattas för royaltyinkomster

Utländska företag som tar emot ersättning i form av royalty eller liknande periodvisa avgifter från ett företag med fast driftställe i Sverige, ska beskattas för denna royaltyinkomst (3 kap. 18 § andra stycket och 6 kap. 11 § andra stycket IL). Även om det utländska företaget inte har någon verksamhet här anses royaltyinkomsten vara inkomst från ett fast driftställe om företaget som betalar ut royaltyn har ett sådant i Sverige.

Svenska företag som betalar royalty till utländska företag bedriver i normalfallet verksamhet i Sverige och har ett fast driftställe.

EU undantag: företag i intressegemenskap

Om de företag som betalar ut royalty och det företag som mottar royaltyn är i intressegemenskap med varandra gäller undantagsregler. Bestämmelser om undantag från skattskyldigheten för royaltybetalningar till juridiska personer inom EU finns i 6 a kap. IL. Kapitlet är en implementering av EU:s ränte- och royaltydirektiv (Rådets direktiv 2003/49/EG).

Begränsningar i skatteavtal

Enligt många skatteavtal som Sverige har ingått tillfaller rätten att beskatta royalty endast mottagarens hemviststat. Det innebär att Sverige inte kan beskatta royaltybetalningar från Sverige med stöd av bestämmelserna i 3 kap. 18 § andra stycket och 6 kap. 11 § andra stycket IL.

I ett fåtal skatteavtal har Sverige bibehållit sin rätt att beskatta den men beskattningsrätten har då ofta begränsats till en viss procent av royaltybetalningen (OECD:s modellavtal artikel 12).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • OECD:s modellavtal [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster