OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Här får du veta när fast driftställe uppkommer på grund av bygg-, anläggnings- och installationsverksamhet.

Bygg-, anläggnings- och installationsverksamhet

Till skillnad från OECD:s modellavtal finns det i IL ingen särskild regel för bygg- och anläggningsverksamhet. I stället är ”plats för byggnads-, anläggnings- och installationsverksamhet” med i exempellistan på vad som särskilt ska innefattas i uttrycket fast driftställe (2 kap 29 § andra stycket IL). Kriterierna stadigvarande och affärsverksamhet ska alltid vara uppfyllda för att ett fast driftställe ska uppkomma på sådan plats.

Krav på tid för pågående arbete

I OECD:s modellavtal föreskrivs att entreprenadarbete ska pågå minst tolv månader för att betraktas som ett fast driftställe (OECD:s modellavtal artikel 5 punkt 3). I de svenska skatteavtalen varierar tidskravet från sex till tolv månader och i vissa avtal saknas tidsgräns. Att platsen ska vara stadigvarande enligt IL betyder dock att bygg-, anläggnings- och installationsverksamheten eller entreprenaden normalt ska sträcka sig över sex månader.

Fastighet som är lagertillgång

Fastighet som är lagertillgång i näringsverksamhet har uttryckligen tillförts den svenska definitionen av fast driftställe (2 kap. 29 § andra stycket åttonde strecksatsen IL). Bestämmelsen infördes för att Sverige vill kunna beskatta inkomst av tomtrörelse och annan verksamhet där fast egendom utgör omsättningstillgång men där verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att det saknas fast driftställe enligt definitionen i modellavtalet (prop. 1986/87:30 s. 42). Jfr RÅ 1991 not. 228.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Övrigt

  • OECD:s modellavtal [1]
  • proposition 1986/87:30 s. 42 [1]
  • rå 1991 not. 228 [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster