OBS: Detta är utgåva 2016.5. Sidan är avslutad 2023.

Lämnande av hyres- eller bostadsrätt

En hyresgäst eller bostads­rätts­havare kan ha tillfört fastigheten ny, till eller ombygg­nad i sådan omfattning att det blir en investeringsvara. Om hyresgästen eller bostadsrättshavaren då lämnar lokalen utan att överlåta den till någon annan övertar fastighetsägaren rättigheten och skyldigheten att jämka den ingående skatt som avser denna investeringsvara (8 a kap. 14 § ML).

Ett lämnande av en lokal på det här sättet medför inte någon omedelbar jämkningssituation (prop. 1999/2000:82 s. 138). Att en lokal står tom efter en uthyrning innebär inte heller att någon ändrad använd­ning sker (prop. 1999/2000:82 s. 97). Det blir därför i regel aktuellt för fastighetsägaren att jämka endast när denne övergår till att använda lokalen i en skatte­fri verk­samhet eller överlåter fastig­heten. Läs mer om i vilka fall jämkning av ingående skatt ska ske.

Jämkningshandling

Den som lämnar hyres- eller bostadsrätten på sådant här sätt ska överlämna ett underlag, en s.k. jämkningshandling, till fastighetsägaren så att denne kan genomföra den jämkning som kan behöva göras. Vad en sådan jämkningshandling ska innehålla kan du läsa om här.

Överlåtelse av fastighet i vilken det finns hyresrätter

Om fastighetsägaren överlåter fastigheten utlöser överlåtelsen i sig inte jämkningsskyldighet hos hyresgästen om denne bekostat t.ex. ombyggnadsarbeten och erhållit avdrag för mer­värdes­skatten på dessa. Det är först vid ändrad användning eller vid överlåtelse av själva hyresrätten som hyresgästen ska jämka ingående skatt.

Hyres- eller bostadsrätt med frivillig skattskyldighet

En hyresgäst eller bostadsrättshavare kan bli skyldig att jämka trots att hyresrätten eller bostadsrätten inte är en investeringsvara. Detta gäller situationer där frivillig skattskyldighet för uthyrning upphör (9 kap. 13 § ML).

Vid ändrad användning av en hyres- eller bostadsrätt för vilken fastighetsägaren är frivilligt skattskyldig behöver dock inte alltid fastighetsägarens skattskyldighet påverkas. Hyresgästen kan t.ex. överlåta hyresrätten till en annan skattskyldig hyresgäst eller övergå till att även bedriva egen skattefri verksamhet (blandad verksamhet). Detta påverkar inte fastighetsägarens möjlighet att hyra ut skattepliktigt. Någon jämkningsskyldighet för fastighetsägaren uppstår därför inte i dessa fall (prop. 1999/2000:82 s. 129).

Slussningsregeln och övergångsbestämmelser om jämkning

Bestämmelserna om s.k. slussning i 8 kap. ML har upphävts (2015:888). Äldre bestämmelser om jämkning gäller fortfarande för avdrag för ingående mervärdesskatt som gjorts före ikraftträdandet enligt den upphävda 8 kap. 4 § första stycket 5 och andra stycket. De upphävda jämkningsreglerna i 8 a kap. 3 § tredje meningen ska alltså fortsatt tillämpas i förekommande fall om en hyresgäst eller bostadsrättshavare har erhållit avdragsrätt på grund av den upphävda slussningsregeln i 8 kap. 4 § första stycket 5 och andra stycket före ikraftträdandet den 1 januari 2016. Läs mer på sidan om avdragsrätt och slussning inom koncerner.

I vissa fall kan hyresrätten överlåtas utan att jämk­nings­skyldighet utlöses hos överlåtaren.

Vidare går rättigheten och skyldig­heten att jämka över på fastighetsägaren för det fall hyres­gästen lämnar hyresrätten utan att överlåta den.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1999/2000:82 Mervärdesskatt vid överlåtelse och nyttjande av fastigheter [1] [2] [3]