OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Här hittar du information om när Skatteverket hindrar återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt.

Ingen återbetalning innan överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt är utredd

Överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt är pengar som den skattskyldige normalt ska få tillbaka skyndsamt.

Skatteverket ska betala ut beloppet senast vid utgången av kalendermånaden efter den månad då skattedeklarationen för en viss redovisningsperiod ska lämnas. Om deklarationen lämnas för sent ska Skatteverket betala ut pengarna senast vid utgången av månaden efter den månad då deklarationen kom in (14 kap. 7 § första stycket SFF).

Det finns några situationer då Skatteverket inom samma tid kan besluta att hålla inne pengarna längre för ytterligare utredning (14 kap. 7§ andra stycket SFF).

Om deklarationen behöver kontrolleras

Skatteverket får besluta att skjuta upp återbetalningen om skattedeklarationen behöver kontrolleras. Beslutet registreras som en utbetalningsspärr i skattekontot. Därefter har Skatteverket en månad på sig att besluta om föreläggande eller revision (14 kap. 7 § tredje stycket SFF).

Om mer tid behövs för utredningen

Utredningen ska påbörjas genom ett föreläggande eller genom ett beslut om revision. Om Skatteverket inte påbörjar utredningen inom en månad ska utbetalningsspärren släppas.

Enligt Skatteverket kan utbetalningsspärren vara kvar om Skatteverket övervägt att ändra beskattningsbeslutet.. Spärren ska då begränsas till det belopp som inte ska betalas ut enligt övervägandet.

Det finns ingen tidsfrist för hur länge en utbetalningsspärr kan ligga kvar när ett föreläggande har sänts ut eller en revision har inletts. Allmänna skyndsamhetsprinciper gäller dock. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett rättsfall uttalat att överskjutande ingående mervärdesskatt bör utredas med förtur (RÅ 1985 ref 2:77). Om möjligt bör Skatteverket fatta ett delbeslut om mervärdesskatten eller punktskatten under pågående revision, så att utbetalningsspärren släpps. Om det inte längre finns anledning att tro att redovisningen kommer att underkännas ska Skatteverket släppa utbetalningsspärren. Om det kommer fram uppgifter vid revisionen som ger anledning att höja någon annan skatt kan det finnas hinder för återbetalning för att det kan antas att överskottet behövs som betalning för den andra skatten (64 kap. 4§ 3 b SFL.) Läs om belopp som kan behövas för ännu inte beslutad skatt.

Reglerna gäller inte negativ utgående mervärdesskatt

Reglerna om hinder mot återbetalning av ingående överskjutande mervärdesskatt gäller inte för omprövningsbeslut som medför negativ utgående mervärdesskatt. Ett sådant beslut kan innebära att den skattskyldige har rätt att få tillbaka pengar.

Ett hinder mot återbetalning hindrar inte avräkning inom kontot

En utbetalningsspärr hindrar bara utbetalning. Den hindrar inte att det krediterade beloppet används för att betala andra skulder på kontot, vilket kan innebära att det inte finns något överskott att återbetala när utredningen är klar.

Skatteverket avräknar inte mot restförda skattekontoskulder om en återbetalning har spärrats av utredningsskäl.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1985 ref 2:77 [1]

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]