OBS: Detta är utgåva 2016.5. Sidan är avslutad 2023.

Bestämmelsen är endast tillämplig när köparen är någon annan än en beskattningsbar person.

Omfattningen av bestämmelsen

Tjänster i form av värdering av eller arbete på en vara som är lös egendom som tillhandahålls någon annan än en beskattningsbar person är omsatta inom landet om de fysiskt utförs i Sverige (5 kap. 12 § ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 54.2 b i mervärdesskattedirektivet.

Detta gäller oberoende av var säljaren och köparen av tjänsterna är etablerad eller bosatt.

Vidare har det ingen betydelse om varan transporteras ut ur landet till ett annat EU-land eller inte efter det att arbetet har utförts.

Om varan däremot förs ut ur landet till land utanför EU kan tjänsten bli omsatt utomlands enligt 5 kap. 19 § 3 ML. Läs mer om Beskattningsland för tjänster i samband med export m.m.

Vad bestämmelsen inte omfattar

Bestämmelsen omfattar tjänster på lös egendom. Tjänster på fast egendom omfattas av bestämmelsen om fastighetstjänster.

Om köparen är en beskattningsbar person omfattas tjänsterna i stället av av huvudregeln i 5 kap. 5 § ML.

Vilka tjänster avses?

Bestämmelsen omfattar exempelvis följande tjänster på lös egendom:

 • montering och installation
 • reparation, service och underhåll
 • bearbetning, förändring och målning
 • förädling och restauration
 • smältning och gjutning
 • värdering, även i samband med försäkringsärende
 • trimning av djur.

Uppräkningen är inte uttömmande utan även andra tjänster kan omfattas av bestämmelsen.

Kontroll och analys av en vara som är lös egendom innefattas också i denna kategori, även om kontroll och analys inte längre nämns i lagtexten (prop. 2009/10:15 s. 108).

Normalt språkbruk

För att avgöra om en tillhandahållen tjänst avser värdering av eller arbete på lös egendom ska bedömningen ske enligt normalt språkbruk.

Rättsfall: Bedömningen av normalt språkbruk

EU-domstolen har ansett att begreppet ”värdering av materiell lös egendom” enligt normalt språkbruk avser en undersökning av en varas fysiska tillstånd eller äkthet i syfte att bedöma varans värde eller det arbete som måste utföras eller omfattningen av en skada som har uppkommit.

Begreppet ”arbete på materiell lös egendom” avser enligt normalt språkbruk endast ett fysiskt ingrepp på materiell lös egendom som i princip varken är vetenskapligt eller intellektuellt (C-167/95, Linthorst).

Arbetsbeting

Bearbetning och förädling, d.v.s. tillverkning med användning av beställarens material (arbetsbeting), ska i beskattningshänseende behandlas som tjänsteomsättning och inte som en varuomsättning.

Med omsättning av arbetsbeting förstås bl.a. att en vara på beställning tillverkas och överlåts mot ersättning och att köparen av tjänsten tillhandahållit en väsentlig del av materialet för tillverkningen. Detta gäller även när den som tillverkar varan inte tillhandahåller annat än sin egen eller anställdas arbetsinsats.

Beskattningsland för tjänster som utförs till någon som inte är en beskattningsbar person och som endast består i att en beskattningsbar person monterar olika maskindelar som han eller hon fått av köparen ska bedömas som arbeta på vara (artikel 34 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). I artikeln undantas de fall då varorna som monteras blir del i en fastighet.

Montering och installation

När ett företag, svenskt eller utländskt, inom landet monterar eller installerar en vara kan hela tillhandahållandet antingen ses som omsättning av vara eller som omsättning av tjänst, d.v.s. det ska i sådant fall inte göras någon uppdelning i en varu- och en tjänstedel. Om monterings- eller installationsarbetena är mycket omfattande, d.v.s. om tillhandahållandet har karaktär av tjänst, bör tillhandahållandet i sin helhet anses utgöra omsättning av tjänst. Exempel på detta är reparationstjänster som innefattar maskindelar. Läs mer om monteringsleveranser.

Om säljarens tillhandahållande endast består i att montera olika maskindelar, som alla har tillhandhållits av hans eller hennes kund, ska transaktionen vara ett tillhandahållande av tjänst, se ovan.

Analystjänst

När en tjänst förvärvas av någon som inte är en beskattningsbar person och tjänsten är begränsad till att endast analysera t.ex. ett visst ämnes beståndsdelar är tjänsten en sådan analystjänst som omfattas av 5 kap. 12 § ML.

Innefattar däremot uppdraget även att lämna råd om t.ex. hur vissa mindre hälsosamma ämnen kan bytas ut mot mer hälsosamma sådana är det fråga om en rådgivnings- eller konsulttjänst.

Tillhandahållande från ett tryckeri

Tillhandahållandet från ett tryckeri kan utgöra tillhandahållande av vara eller av tjänst (arbete på vara). Enligt Skatteverkets uppfattning ska framställning och leverans av tryckta produkter anses som omsättning av vara. Om kunden utöver framställningen efterfrågar tilläggstjänster och dessa tilläggstjänster utgör den huvudsakliga delen anser Skatteverket att hela tillhandahållandet är omsättning av tjänst. Om framställningen utgör den huvudsakliga delen ska hela tillhandahållandet anses som omsättning av vara.

I det fall ett tillhandahållande bedöms som omsättning av en tjänst får det avgöras från fall till fall vilken bestämmelse om beskattningsland som tjänsten omfattas av. Tjänsten kan omfattas av 5 kap. 12 § ML, men även andra bestämmelser kan bli aktuella.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-167/95 [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
 • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1]

Ställningstaganden

 • Framställning av tryckta produkter; mervärdesskatt [1]