OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Byggnadsinventarier är sådana delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Hit räknas inte sådana anordningar som är nödvändiga för byggnadens allmänna användning.

Vilka regler gäller för byggnadsinventarier?

De avskriv­ningsregler som gäller för inventarier ska även tillämpas för bygg­nads­inventarier (19 kap. 19 § IL).

Vad ingår i begreppet byggnadsinventarier?

Som byggnadsinventarier räknas sådana delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Hit räknas inte sådana anordningar som är nödvändiga för byggnadens allmänna användning (19 kap. 19 § första stycket IL).

Tillbehör till byggnad som avser byggna­dens all­männa användning räknas i stället in i anskaffnings­värdet för byggna­den. Med en byggnads allmänna användning menas dess funk­tion som uppehållsplats för människor.

I anskaffningsvärdet för en byggnad, som är avsedd för annat ändamål än bostadsändamål, ska inte utgifter för byggnads­inventa­rier räknas in (19 kap. 10 § IL). Byggnadsinventarier kan därmed inte finnas i en bostadsbyggnad eller del av byggnad som används för bostä­der.

Kan en solcellsanläggning utgöra byggnadsinventarier?

En solcellsanläggning i en byggnad som direkt tjänar den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden utgör byggnadsinventarier. Anläggningen får då inte till någon del tjäna byggnadens allmänna användning, dvs. den elektriska ström som anläggningen genererar ska direkt och uteslutande användas för den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Med ”direkt” avses att elen förbrukas i samband med att den produceras eller lagras på batteri för senare förbrukning. Det ska observeras att en byggnad för bostadsändamål inte kan ha denna typ av byggnadsinventarier, jfr 19 kap. 10 § IL.

Praxis och förarbetsuttalanden om byggnadsinventarier

För en industribyggnad ska speciella tillbehör för verksamheten hänföras till byggnadsinventarier. Det är endast de byggnadstillbehör som är nödvändiga för byggnadens funktion som byggnad och för att byggnaden ska fungera som en uppehållsplats för människor som ska hänföras till anskaffningsvärdet på byggnaden. I förarbetsuttalandena anges hur uppdelningen ska ske för en industribyggnad (prop. 1969:100 s. 37 f.):

Hit är exempelvis att räkna för maskiner eller annan utrustning uppförda fundament och andra stabiliserande eller ljuddämpande anordningar. Detsamma gäller transportanordningar av skilda slag såsom räls och traversbanor, särskilda för godstransport avsedda hissar och andra lyftanordningar liksom tankar, behållare och ställningar för lagring. Till inventarier blir även att hänföra för den industriella verksamhetens särskilda behov dragna ledningar för vatten, avlopp, elektrisk ström, gas m.m. ävensom speciella värmeanläggningar och ventilationsanordningar inkl. särskilda skorstenar för avledande av vid produktionen alstrade gaser. Som byggnadstillbehör blir då enligt utredningen å andra sidan att räkna alla ledningar och anordningar, som är nödvändiga för en byggnads allmänna funktioner såsom för dess uppvärmning, belysning och vattenförsörjning, liksom alla slags andra anordningar, som främst är ägnade att göra byggnaden lämplig för människor att uppehålla sig i, t.ex. trappor, personhissar, anläggningar för friskluftsventilation och sanitära anordningar.

För en byggnad med affärs- och butikslokaler exemplifieras vad som kan anses utgöra byggnadsinventarier (prop. 1969:100 s. 39):

Till inventarier kommer därför enligt utredningens förslag i regel att hänföras hyllor, diskar och annan butiksinredning, särskilda avskärmnings- och avspärrningsanordningar, speciella ventilations- och evakueringsanläggningar, rulltrappor, varuhissar m.m.

Följande installationer i en hotellbyggnad har ansetts utgöra byggnadsinventarier (RÅ 1984 ref. 1:98):

 • inredning i våtutrymmen såsom sanitetsgods och duschar med tillhörande VVS-installationer
 • kakel- och annan fast inredning i våtutrymmen
 • maskinutrustning med fundament i tvättstugan med VVS- och elinstallationer för maskinerna
 • bastuaggregat
 • solarium
 • pool.

I samma rättsfall hänfördes däremot installationer för belysning och hissar till avskrivningsunderlaget för byggnad.

Speciella portar i ett verk­stadsföretags fastighet har ansetts vara byggnadsinventarier (RÅ 1977 ref. 135, jfr även RSV/FB Dt 1980:11).

Högsta förvaltnings­domstolen har prövat om vissa installationer i en kontors­byggnad skulle anses som byggnadsinventarier (RÅ 1983 ref. 1:1). Lokalen var tidigare använd som lager men hade byggts om till kontorslandskap. Högsta förvaltnings­domstolen ansåg följande installa­tioner vara byggnads­inventarier

 • ljudabsorberande undertak
 • ventilations- och klimatanläggning
 • speciell belysning för arbetsplatser i kontorslandskap.

Högsta förvaltnings­dom­stolen har vägrat omedelbart avdrag för vissa elinstallations- och ventilationsarbeten som uppkommit i samband med flyttning av maskiner. Högsta förvaltnings­dom­stolen ansåg att det var fråga om utgif­ter för sådana installationer som ska hänföras till bygg­nadsin­ven­tarier, varför avdrag skulle medges enligt bestämmelserna om värde­minskningsavdrag för inventarier (RÅ 1994 not. 195).

Är ledningarna byggnadsinventarier eller en del av byggnaden?

Om anskaff­nings­värdet för en ledning för vatten, avlopp, elektrisk ström, gas eller liknande till minst tre fjärdedelar kan anses avse näringsverk­sam­heten ska den i sin helhet hänföras till byggnadsinventarier. Om anskaffningsvärdet till minst tre fjärdedelar kan anses avse byggnadens allmänna användning räknas ledningen i sin helhet till byggnaden (19 kap. 20 § IL).

För vissa konstruktioner gäller en utvidgad definition

En konstruktionen som helt eller delvis utgör en maskin eller ett redskap ska hänföras till byggnadsinventarier om ett byggnadsvärde fastställs för konstruktionen vid fastighetstaxeringen (19 kap. 21 § IL).

I förarbetena anges ”oljecisterner, siloanläggningar o. d.” som exempel på sådana konstruktioner (prop. 1969:100 s. 38).

Skatteverket anser att såväl mobilmaster som vindkraftverk ska räknas som byggnadsinventarier. Detta gäller även solcellsanläggningar som åsatts särskilt taxeringsvärde.

Exempel på vad som kan vara byggnadsinventarier i olika situationer

Byggnadsinventarier kan vara tillgångar som har ett direkt samband med den industriella driften (s.k. industritillbehör enligt jordabalken) såsom

 • maskiner
 • räls
 • traversbanor och hissar för godstransport
 • behållare och ställningar för lagring
 • ledningar för vatten och avlopp för driften
 • speciella värmeanläggningar, ventilationsanordningar och skor­stenar för avgaser.

Byggnadsinventarier kan också vara utrustning som krävs för driften av ett jordbruk såsom

 • bås, box och spiltor
 • båsavskiljare
 • foderbord
 • fodergrindar
 • spaltgolv
 • utrustning för skrap- och svämutgödsling med urin­brunnar och gödselbehållare
 • gödselstäder
 • mjölkningsanläggningar
 • kylbassänger
 • pumpar
 • vatten och avlopp samt elledningar för drift
 • silo- och torkanläggningar
 • hissar för driften.

Byggnadsinventarier kan också vara sådant som används i affärslokaler såsom

 • hyllor, diskar och annan butiksinredning
 • rulltrappor.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 1977 ref. 135 [1]
 • RÅ 1983 ref. 1:1 [1]
 • RÅ 1984 ref. 1:98 [1]
 • RÅ 1994 not. 195 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1969:100 Ändrade avskrivningsregler vi inkomstbeskattningen för rörelse- och hyresfastigheter [1] [2]

Ställningstaganden

 • Mobilmaster hänförs till byggnadsinventarier [1]
 • Solcellsanläggningar på näringsfastighet [1] [2]
 • Vindkraftverk hänförs till byggnadsinventarier [1]