OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Beroende på typ av föreläggande får vissa förenas med vite, medan det i andra fall krävs att det finns skäl att anta att den som föreläggs annars inte skulle följa föreläggandet.

Rätt att förena ett föreläggande med vite

För att en myndighet ska ha rätt att förena ett föreläggande med vite krävs det att det finns ett uttryckligt stöd i lag (1 § första stycket viteslagen). Skatteverkets rätt att för ärenden enligt skatteförfarandelagen förena ett föreläggande med vite finns i 44 kap. 1 och 2 §§ SFL. Det finns inte något krav på att ett vitesföreläggande ska ha föregåtts av ett föreläggande. Det betyder exempelvis att om en förfrågan inte har besvarats eller lett till önskat resultat så är det möjligt att förelägga med vite. Innan ett vitesföreläggande används i en sådan situation måste en bedömning göras av om det finns omständigheter som innebär att vitesförbudet kan inträda.

Ett föreläggande får inte förenas med vite om det kan antas att den som föreläggs saknar faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet (2 § andra stycket viteslagen). Om det är känt för Skatteverket att en person inte har en viss rättshandling och inte heller har någon möjlighet att skaffa fram den, får alltså vite inte användas.

Föreläggande som får förenas med vite

Vid förelägganden som syftar till att möjliggöra tillsyn och kontroll så finns inte något särskilt krav för att dessa ska få förenas med vite. I dessa situationer är det nämligen så att den som ska föreläggas redan har vägrat att fullgöra någon skyldighet, när frågan om ett föreläggande blir aktuell (prop. 2010/11:165 s. 882). De situationer det handlar om regleras i 44 kap. 1 § SFL och redogörs för nedan.

Föreläggande inom revisionen

Skatteverket får förelägga den som revideras att fullgöra sina skyldigheter inom revisionen som framgår av 41 kap. 8–11 §§ SFL. Den reviderade har i det läget redan visat sin ovilja mot att fullgöra sina skyldigheter (prop. 2010/11:165 s. 882). Ett sådant föreläggande får förenas med vite (41 kap. 12 § och 44 kap. 1 § SFL).

Revisionsbeslutet måste vara korrekt

Revisionsbeslutet måste också vara i sin ordning för att det ska vara möjligt att rikta ett föreläggande förenat med vite mot den som vid en revision anses missköta sina skyldigheter. Det betyder att det ska uppfylla de formella krav som ställs på ett revisionsbeslut. Det ska också vara proportionerligt.

I ett mål hos högsta domstolen har Skatteverkets beslut om revision för att hämta in uppgifter om annan ansetts oproportionerliga då det för den reviderade saknats möjlighet att på ett effektivt sätt föra talan om vilka handlingar som kan vara sådana att de ska undantas från granskning då handlingarna avsett andra t.ex. uppgifter om vad advokaters klientuppdrag avser. Domstolen ansåg att revisionsbesluten inte kunnat läggas till grund för ett beslut om vitesföreläggande (HFD 2012 ref. 12).

Föreläggande vid tillsyn över kassaregister

I syfte att möjliggöra tillsyn över kassaregister får Skatteverket förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter att tillhandahålla handlingar och lämna de upplysningar som behövs för tillsynen när Skatteverkets begärt det (42 kap. 5 § andra stycket och 44 kap. 1 § SFL).

Föreläggande vid kontrollbesök avseende kassaregister

Skatteverket får förelägga den som, vid ett kontrollbesök för kassaregister, inte tillhandahåller kontrollremsa, uppgifter från journalminne eller tömningskvitto för kontroll av hur försäljningar har registrerats i kassaregistret trots att Skatteverket begärt dessa. Liksom i fallet med revision är den bakomliggande tanken att ”den som ska föreläggas redan har vägrat att fullgöra sina skyldigheter” (prop. 2010/11:165, s. 882 f). Ett sådant föreläggande får förenas med vite (42 kap. 7 § andra stycket och 44 kap. 1 § SFL).

Föreläggande som förutsätter särskild anledning

Även i andra fall än de som omfattas av 44 kap. 1 § SFL så får ett föreläggande förenas med vite. Då gäller som en särskild förutsättning att det finns anledning att anta att föreläggandet annars inte följs (44 kap. 2 § SFL).

De förelägganden som kan bli aktuella att förena med vite med stöd i 44 kap. 2 § SFL är bl.a. förelägganden som skett med stöd av bestämmelserna i 37 kap. SFL. Som exempel kan nämnas föreläggande om att lämna deklaration enligt 37 kap. 4 § SFL, lämna uppgifter enligt 37 kap. 6 § SFL eller tredjemansförelägganden enligt 37 kap. 9 § SFL. Vidare så kan även ett föreläggande till en näringsidkare om att fullgöra skyldigheten att använda kassaregister förenas med vite med stöd av bestämmelsen (prop. 2010/11:165 s. 883).

Det ställs inte några högre krav beträffande de omständigheter som kan innebära en grund för antagandet att föreläggandet annars inte kommer följas. Det bör vara tillräckligt att det finns någon omständighet som ger anledning till misstanke om att adressaten är ovillig att följa ett föreläggande utan vite.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2012 ref. 12 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3]