OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Det finns formella krav på vad ett föreläggande som förenats med vite ska innehålla. Du får också besked om vilken svarstid som får ges och hur detta ska meddelas den som vitesföreläggandet gäller.

Ett föreläggande som förenas med vite ska vara skriftligt

Det finns inte något uttryckligt krav, men det får sägas ligga i sakens natur att ett vitesföreläggande ska vara skriftligt.

Vitesföreläggandet ska innehålla

 • namnet på den som vitesföreläggandet riktas till
 • vilket lagrum som åberopas
 • uttrycket föreläggande
 • tydliga besked om vad den som föreläggs ska göra
 • upplysning om vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist som en åtgärd ska vidtas
 • vitesbeloppet
 • upplysning om möjligheten att begära omprövning
 • upplysning om möjligheten att överklaga (förbudet att överklaga vitesförelägganden enligt äldre lagstiftning gäller inte för vitesförelägganden som meddelats efter utgången av år 2011, se övergångsbestämmelserna)
 • upplysning om möjligheten att begära undantagande av handling (gäller endast förelägganden som görs med stöd av TL, LSK eller SBL)
 • upplysning om vilka uppgifter ett föreläggande inte får avse (gäller endast föreläggande som görs med stöd av SFL).

Svarstiden ska anpassas efter omständigheterna

Den svarstid som bestäms för att följa föreläggandet ska vara anpassad efter omständigheterna i det särskilda fallet. Det innebär att hänsyn ska tas till bland annat föreläggandets innehåll och omfattning. Den som föreläggs enligt 37 kap. SFL ska få minst fem dagar på sig att följa föreläggandet.

När ett föreläggande förenas med vite enligt 44 kap. 1 eller 2 § SFL kan det däremot ofta vara motiverat med en kortare tid än fem dagar för att följa föreläggandet. Därför gäller bestämmelsen om minimitid inte i dessa fall (8 kap. 1 § SFF).

Ett föreläggande som förenas med vite ska delges

Ett föreläggande som har förenats med vite enligt 44 kap. 1 eller 2 § SFL gäller omedelbart och ska delges den som föreläggandet gäller (17 kap. 4 § SFF).

Svar på föreläggande

Det finns inte några särskilda bestämmelser om hur ett svar på ett föreläggande ska lämnas. Däremot får Skatteverket avgöra hur en uppgift ska lämnas.

Det betyder att bestämmelsen i 14 § FL om muntligt svar kan tillämpas även när ett svar på ett föreläggande ska lämnas. Enligt paragrafens första stycke ska en part ges möjlighet att lämna uppgifter muntligt om detta kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång. Om ett muntligt svar är acceptabelt är beroende av bland annat vilka uppgifter Skatteverket har begärt men kanske framför allt av mängden eller omfattningen av de uppgifter Skatteverket frågat efter.

I de fall den som har blivit vitesförelagd inte följer föreläggandet inom utsatt tid är det möjligt för Skatteverket att vitesförelägga på nytt. Andra alternativ när ett föreläggande med vite inte följs och har vunnit laga kraft är att ansöka hos förvaltningsrätten om att döma ut vitet eller att göra en bevissäkring.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]