OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Villkor som måste vara uppfyllda

Koncernbidrag mellan systerföretag regleras i 35 kap. 4 § IL. De villkor som anges i lagrummet måste uppfyllas för att ett koncernbidrag ska kunna lämnas med avdragsrätt från ett helägt dotterföretag till ett annat helägt dotterföretag med samma moderföretag som givaren. Observera att även villkoren som anges i 35 kap. 3 § 1–5 IL måste vara uppfyllda.

Med systerföretag avses dotterföretag som är direktägda av samma moderföretag i en koncern.

Syftet är att förhindra kringgåenden

Det ska inte vara möjligt att kringgå att utdelning i vissa fall ska beskattas hos mottagaren genom att ge koncernbidrag mellan systerföretag. Ett moderföretag som äger flera dotterföretag kan vara skattskyldigt för utdelning från det ena av dotterföretagen men inte från de andra dotterföretagen. Om koncernbidrag får ges från ett dotterföretag där utdelningen är skattepliktig för moderföretaget till ett dotterföretag vars utdelning till moderföretaget är skattefri, blir det möjligt att kringgå reglerna. Se exemplet nedan.

Reglerna i 35 kap. 4 § IL sätter stopp för ett kringgående. Reglerna innebär att ett koncernbidrag får lämnas mellan två systerföretag om moderföretaget är ett investmentföretag (punkten 1 i lagrummet) eller om antingen utdelningen från det givande dotterföretaget är skattefri för moderföretaget (punkten 2 i lagrummet) eller om utdelningen från det mottagande dotterföretaget är skattepliktig för moderföretaget (punkten 3 i lagrummet).

Exempel: koncernbidrag mellan systerföretag

I koncern X med moderföretaget MB och de helägda dotterföretagen DB1 och DB2 kan MB ta emot skattefri utdelning från DB 2, medan utdelning från DB 1 är skattepliktig. För beskattningsåret tre redovisar vardera dotterföretag en skattepliktig vinst om 100. MB redovisar varken vinst eller förlust för beskattningsåret. Dotterföretagens vinst delas ut till moderföretaget. Det totala skattemässiga resultatet på koncernnivå uppgår då till 300 (MB 100, DB 1 100 och DB 2 100).

Om villkoren i 35 kap. 4 § IL inte hade funnits hade DB 1 i stället kunnat lämna koncernbidrag till DB 2, som i sin tur hade lämnat skattefri utdelning till MB. Det totala skattemässiga resultatet på koncernnivå skulle då endast uppgå till 200 (MB 0, DB1 0 och DB 2 200).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]