OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2023.

Förvärvaren

En förvärvare övertar i många fall överlåtarens rättigheter och skyldigheter att jämka ingående skatt.

Förvärvaren ska i sina räkenskaper då ha en särskild handling, s.k. jämkningshandling, utfärdad av överlåtaren (8 kap. 20 § ML). Handlingen är till för att förvärvaren ska kunna fullgöra sin skyldighet att jämka och i förekommande fall kunna styrka sin rätt att genom jämkning återfå ytterligare ingående skatt.

Trots att jämkning kanske inte omedelbart behöver göras så krävs det att förvärvaren har handlingen i sin redovisning för att kunna fullgöra jämkningen vid en eventuell framtida ändring av skattskyldigheten eller en överlåtelse av fastigheten.

Den affärshändelse som ska bokföras vid ett fastighetsköp är själva fastighetsköpet med angivande av en anskaffningsutgift. För bokföring av fastighetsköpet ska det finnas en verifikation som anger att det bokförda värdet för tillgången är korrekt. I den verifikationen bör också den jämkningshandling som överlåtaren har utfärdat finnas. Vidare bör köparen inom linjen i årsbokslutet ange att det finns en ansvarsförbindelse för ingående skatt som eventuellt kan komma att leda till en jämkning och betalning till staten.

Överlåtaren

Den som överlåter en investeringsvara som medför att förvärvaren ska överta överlåtarens rättighet och skyldighet att jämka ska utfärda en jämkningshandling (8 a kap. 15 § första stycket ML). Denna handling ska överlåtaren ha i sina räkenskaper för att kunna visa att redovisning av mervärdesskatt har skett på ett korrekt sätt.

Med hänsyn till bestämmelserna i 8 kap. 20 § ML ska en sådan handling utfärdas även i de fall någon investeringsvara inte överlåts men rättigheten och skyldigheten att jämka ändå övergår på någon annan. De fall som avses här är konkurssituationer och hyresrätt eller bostadsrätt som lämnas utan att överlåtas.

Handlingen kan utfärdas antingen i pappersform eller i elektronisk form.

Tidpunkt för utfärdande av jämkningshandling

Skatteverket anser att en jämkningshandling enligt 8 a kap. 15 § ML ska utfärdas senast när ett köpekontrakt avseende fastigheten upprättas.

Har parterna före överlåtelsen avtalat om att handlingen ska överlämnas vid en senare tidpunkt är denna handling också utfärdad i enlighet med 8 a kap. 15 § ML. Det förutsätter dock att handlingen inte överlämnas senare än när skyldighet att jämka uppstått för förvärvaren.

En jämkningshandling anses inte vara utfärdad enligt 8 a kap. 15 § ML till den del handlingen är så bristfällig att det inte med ledning av uppgifterna i den går att beloppsmässigt beräkna jämkningsbeloppet.

Enbart det förhållandet att en jämkningshandling utfärdats senare än vid en fastighetsöverlåtelse hindrar inte en förvärvare att utnyttja en övertagen rättighet att jämka avdrag för ingående skatt.

Kompletterande handling

Om överlåtaren efter utfärdandet av jämkningshandlingen fått en förändrad ingående skatt eller förändrad avdragsrätt för den ingående skatten ska överlåtaren utfärda en kompletterande handling för denna ändring (8 a kap. 15 § andra stycket ML).

En kompletterande handling ska alltså upprättas på grund av att uppgifterna i den första handlingen inte längre är korrekta eller fullständiga. Överlåtaren kan t.ex. efter överlåtelsen få en faktura som avser tiden före överlåtelsen. Rätten till avdrag för ingående skatt kan också bli ändrad i efterhand genom omprövningsbeslut eller domar.

Handling från tidigare överlåtare

En överlåtare av en investeringsvara kan ha en handling som utfärdats enligt 8 a kap. 15 § ML av en tidigare ägare till varan. Om denna handling innehåller uppgifter av betydelse för förvärvarens rätt och skyldighet att jämka ska en kopia av handlingen överlämnas till förvärvaren (8 a kap. 16 § ML).

I princip kan en sådan handling behöva överlämnas i flera led.

Exempel: Jämkningshandling från tidigare överlåtare

Den som överlåter en investeringsvara (här kallad B) kan vid sitt förvärv av varan (från A) ha fått en handling enligt 8 a kap. 15 § ML. B överlåter varan till C innan korrigeringstiden gått ut för sådan skatt som tagits upp i handlingen från A. Det kan då bli aktuellt med jämkning hos förvärvaren C om denne senare ändrar användningen av varan eller överlåter varan. I ett fall som detta ska överlåtaren (B) till sin förvärvare (C) lämna över en kopia av den handling som erhållits (från A).

Handlingens innehåll

Vad en handling enligt 8 a kap. 15 § ML ska innehålla framgår av 8 a kap. 17 § ML. Med hänsyn till jämkningsbestämmelsernas komplexitet kan handlingen bli tämligen omfattande i vissa fall. Handlingen måste innehålla sådana uppgifter att förvärvaren kan utnyttja sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter avseende jämkning. Därför måste handlingen innehålla följande uppgifter:

 • Den ingående skatten vid förvärv av investeringsvaran och vid varje åtgärd avseende ny-, till- eller ombyggnad av fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt.
 • Vid vilka tidpunkter förvärv gjorts av varorna respektive byggtjänsterna.
 • I vilken omfattning avdrag gjorts för skatten på respektive förvärv av vara eller byggtjänst samt vid vilken tidpunkt avdrag gjorts. Det måste här beaktas att avdrag kan ha gjorts inte enbart vid förvärvstidpunkten utan även senare antingen genom jämkning på grund av ändrad användning eller genom att s.k. retroaktivt avdrag har gjorts.
 • Hur den ingående skatten och avdragen fördelar sig mellan olika lokaler då överlåtelsen avser fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt.
 • Uppgift om handling från tidigare överlåtare.
 • Överlåtarens och förvärvarens namn och adress eller någon annan uppgift genom vilken de kan identifieras.
 • Transaktionens art.
 • Överlåtarens registreringsnummer till mervärdesskatt, person- eller organisationsnummer.
 • Övrigt som kan vara av betydelse. Det kan exempelvis vara nödvändigt att lämna en särskild uppgift om när korrigeringstiden löper ut för de olika investeringsvaror som överlåts. Så är fallet när överlåtaren har tillämpat ett annat räkenskapsår än kalenderår vid det tillfälle då investeringsvaran anskaffats.

När det gäller uppgift om vilka avdrag som gjorts är det viktigt att beakta vad som anges i 8 a kap. 12 § andra stycket ML. I vissa fall ska en överlåtare av fastighet jämka till följd av ändringar som inträffat under hans innehavstid. Om sådan jämkning skett ska avdraget beaktas i den handling som överlämnas till förvärvaren. Det gäller oavsett om den varit till överlåtarens fördel eller nackdel.

Jämkningshandling saknas

En överlåtare kan bli skyldig att jämka på grund av ändrad användning hos förvärvaren om överlåtaren

 • gjort avdrag för ingående skatt men inte tagit upp den i en jämkningshandling eller
 • inte överlämnat en sådan handling från tidigare överlåtare (8 a kap. 12 § tredje stycket ML).

Bestämmelserna har tillkommit för att skydda förvärvare av fastigheter från en jämkningsskyldighet som de inte vet att de är skyldiga att uppfylla. Det ligger inte endast i förvärvarens utan även i överlåtarens intresse att korrekta jämkningshandlingar överlämnas. Överlåtaren torde då ha intresse av att få bevis om att handlingarna har överlämnats, t.ex. genom någon form av kvittens från förvärvaren.

Brister i jämkningshandling

Skatteverket anser att sådana brister i överlämnad jämknings-handling som medför att en förvärvare inte kan fullgöra sin jämkningsskyldighet innebär att denna skyldighet ska fullgöras av överlåtaren.

Brister i överlämnad jämkningshandling kan t.ex. vara oriktiga uppgifter om tidpunkt för förvärv respektive avdrag samt oriktiga uppgifter om hur skatt eller avdrag fördelar sig på olika lokaler.

För att kunna fullgöra skyldigheten och ta till vara rättigheten att jämka måste fastighetsägaren ordna sin redovisning på ett sådant sätt att den ingående skatt som avser jämkningsgrundande åtgärder kan hänföras till olika lokaler. Jämför 8 a kap. 17 § andra stycket ML.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Jämkning av ingående mervärdesskatt när särskild handling inte utfärdats eller är ofullständig [1]
 • Utfärdande av jämkningshandling avseende mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet [1]