OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2021.

Bestämmelserna om skattskyldighetens inträde ser olika ut för de olika kategorierna av skattskyldiga. Här kan du läsa om de olika situationer som medför att skattskyldigheten inträder för respektive kategori av skattskyldig.

Allmänt om skattskyldighetens inträde

Bestämmelserna om skattskyldighetens inträde finns i 39 § LTS. Bestämmelserna om skattskyldighetens inträde ser olika ut för de olika kategorierna av skattskyldiga.

Godkänd lagerhållare

För den som är godkänd lagerhållare inträder skattskyldig­heten när (39 § 1 LTS):

  • snus eller tuggtobak levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare
  • snus eller tuggtobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning
  • godkännandet som lagerhållare återkallas. Skatt­skyldigheten omfattar då allt snus och tuggtobak som ingår i hans lager.

Rättsfall: Inträder skattskyldighet för en godkänd lagerhållare som levererar snus till ett bolag i Danmark?

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om skatt­skyldighet inträder för en godkänd lagerhållare i Sverige som levererar snus till bolag Y i Danmark. Högsta förvalt­nings­domstolen fastställde Skatterättsnämndens förhands­besked. Skatte­rättsnämnden uttalade att lagerhållaren kommer att leverera snus till bolag Y, som inte är godkänd lagerhållare i Sverige. Skattskyldighet inträder därför för lagerhållaren när det aktuella snuset levereras till bolag Y (RÅ 2007 ref. 55).

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 39 § 1 LTS inträder efter konkursbeslutet (38 a § LTS).

Skattskyldigheten inträder alltså enligt samma bestämmelser som gäller för godkända lagerhållare.

Den som yrkesmässigt tillverkar varor utan att vara godkänd lagerhållare

För den som är skattskyldig enligt 36 § 2 LTS, d.v.s. den som yrkesmässigt tillverkar snus eller tuggtobak utan att vara godkänd lagerhållare, inträder skattskyldigheten när varorna tillverkas (39 § 2 LTS).

Den som yrkesmässigt för in eller tar emot varor från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare

För den som är skattskyldig enligt 36 § 3 LTS, d.v.s. den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus eller tuggtobak från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare, inträder skattskyldigheten när varorna förs in till Sverige (39 § 3 LTS).

Den som använder varor som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål

För den som är skattskyldig enligt 36 § 4 LTS, d.v.s. den som använder snus eller tuggtobak som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, inträder skatt­skyldigheten när varorna används för annat än avsett ändamål (39 § 4 LTS).

Skatt i samband med import i vissa fall

Nytt: 2016-05-01

För den som är skatt­skyldig enligt 37 § LTS, d.v.s. för import av snus och tuggtobak, inträder skatt­skyldig­heten när skyldighet att betala tull enligt tullag­stiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyl­dig­het att betala tull förelegat (39 § 5 LTS).

Tidigare:

För den som är skatt­skyldig enligt 37 § LTS, d.v.s. för import av snus och tuggtobak, inträder skatt­skyldig­heten när skyldighet att betala tull enligt tullag­stiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyl­dig­het att betala tull förelegat. I de fall som avses i 37 § första stycket 3 LTS inträder skatt­skyldig­heten vid den tid­punkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EU-landet (39 § 5 LTS).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2007 ref. 55 [1]

Lagar & förordningar