OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2017.

Här kan du läsa om sådant godkännande som skattebefriad förbrukare som kan meddelas den som deltar i ett program för energieffektivisering.

Godkännande som skattebefriad förbrukare

Den som deltar i ett program för energieffektivisering enligt 3 § PFE och förbrukar el i en annan industriell tillverkningsprocess än sådan som avses i 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 LSE får godkännas som skattebefriad förbrukare. Endast den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig kan godkännas som skattebefriad förbrukare. Ett godkännande får meddelas för viss tid eller tills vidare. Ett godkännande får förenas med villkor. Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att från en skattskyldig köpa el utan skatt i det fall som omfattas av godkännandet (11 kap. 11 a § LSE).

En skattebefriad förbrukare ska löpande bokföra inköp och förbrukning av el befriad från skatt och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontrollen av att elen använts för det ändamål som var förutsättning för skattebefrielsen (11 kap. 11 b § LSE).

Ett godkännande som skattebefriad förbrukare får återkallas om

  1. tillsynsmyndigheten enligt 12, 17 eller 18 § PFE har återkallat godkännandet att delta i programmet
  2. förutsättningarna för godkännandet som skattebefriad förbrukare i övrigt inte längre finns
  3. elen har använts för ett annat ändamål än det som anges i godkännandet som skattebefriad förbrukare
  4. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 11 kap. 11 b § LSE
  5. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt SFL
  6. förbrukaren begär det (11 kap. 11 c § första stycket LSE).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (11 kap. 11 c § andra stycket LSE).

Observera att PFE upphörde att gälla vid utgången av 2012. Det innebär att företag inte längre kan anmäla sig till programmet. Den upphävda lagen gäller för de företag som har godkänts att delta före utgången av 2012. De flesta deltagare avslutar programmet den 30 juni 2014 och de sist anmälda företagen är klara 2017.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt