OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Företag betalar i normalfallet för varor och tjänster med likvida medel, men betalningen kan även bestå av företagets aktier eller av kontanter till ett värde som baseras på kursen (eller värdet) på företagets aktier. Normgivningen anger hur sådana aktierelaterade ersättningar ska redovisas i företagets räkenskaper.

Vad är aktierelaterade ersättningar?

Aktierelaterade ersättningar är ersättningar för varor och tjänster (inklusive tjänster som utförs av anställda) som betalas antingen med företagets egetkapitalinstrument eller med kontanter till ett värde som bestäms av en underliggande tillgång, t.ex. företagets egetkapitalinstrument.

K1: förenklat årsbokslut

Det finns inga regler i K1-regelverken om aktierelaterade ersättningar.

K2: årsredovisning i mindre företag

Det finns inga regler i K2-regelverken om aktierelaterade ersättningar.

Läs om hur oreglerade frågor ska lösas i K2-regelverken.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Aktierelaterade ersättningar regleras i kapitel 26 i BFNAR 2012:1.

Aktierelaterade ersättningar är ersättningar till parter, inklusive anställda, som levererat varor eller tjänster till företaget och där ersättningen regleras antingen med företagets egetkapitalinstrument eller med kontanter (eller andra tillgångar) till ett värde som baseras på kursen (eller värdet) på företagets egetkapitalinstrument (BFNAR 2012:1 punkt 26.2).

Man skiljer således på aktierelaterade ersättningar som regleras med ett egetkapitalinstrument och aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter.

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument är ersättningar genom vilka företaget förvärvar varor eller tjänster som ersättning för företagets egetkapitalinstrument (BFNAR 2012:1 punkt 26.3).

Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter

Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter är ersättningar genom vilka företaget förvärvar varor eller tjänster genom att ta på sig skulder till leverantören för dessa varor eller tjänster till ett värde som baseras på kursen (eller värdet) på företagets egetkapitalinstrument (BFNAR 2012:1 punkt 26.4). Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter inkluderar så kallade syntetiska optioner. Ett företag kan t.ex. som en del av ersättningar till anställda tilldela syntetiska optioner som ger rätt till en framtida kontantersättning som är baserad på ökningen av företagets aktiekurs under en angiven tidsperiod.

Förvärv med betalning med aktierelaterade ersättningar

Ett företag ska redovisa varor och tjänster som förvärvas mot en ersättning i form av aktierelaterade ersättningar när varorna eller tjänsterna erhålls. Företaget ska, enligt BFNAR 2012:1 punkt 26.5, redovisa motsvarande ökning av

  • eget kapital, om varorna eller tjänsterna förvärvas mot en ersättning i form av aktierelaterade ersättningar som regleras med ett egetkapitalinstrument
  • skuld, om varorna eller tjänsterna förvärvas mot en ersättning i form av en aktierelaterade ersättning som regleras med kontanter.

Om varorna eller tjänsterna inte uppfyller villkoren för att redovisas som tillgångar (se BFNAR 2012:1 punkt 2.18) ska de redovisas som kostnad.

Ökningen av eget kapital redovisas i juridisk person som balanserad vinst.

Aktierelaterad ersättning intjänas direkt om den anställde, eller någon annan person som utför liknande tjänster, inte behöver fullgöra en viss tjänstgöringsperiod innan denna har en ovillkorad rätt till ersättningen. Om det inte finns något belägg för motsatsen, ska tjänsten anses ha utförts och redovisas i sin helhet vid tilldelningstidpunkten. Även motsvarande ökning av eget kapital eller skuld ska redovisas i dess helhet (BFNAR 2012:1 punkt 26.6).

Tilldelningstidpunkten

Tilldelningstidpunkten är den tidpunkt då ett företag ingår ett avtal om aktierelaterade ersättningar. Om ett avtal om aktierelaterade ersättningar är beroende av ett godkännande, t.ex. av aktieägarna, är tilldelningstidpunkten den tidpunkt då avtalet godkänts (BFNAR 2012:1 punkt 26.10).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IFRS 2 om inget annat följer av RFR 2. Av RFR 2 framgår det att en klassificering av en aktierelaterad ersättning som skuld respektive eget kapital, i enighet med IFRS 2, ska tillämpas såvida detta inte står i strid med gällande lag. Om så är fallet ska man göra ett avsteg (RFR 2 IFRS 2 punkt 1). I övrigt finns inga begränsningar.

Definitioner av de begrepp som används i standarden finns i bilaga A till IFRS 2.

Ett företag ska redovisa de varor eller tjänster som erhålls eller köps genom aktierelaterade ersättningar vid den tidpunkt då varorna eller tjänsterna erhålls. Om varorna eller tjänsterna erhålls genom aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument ska företaget redovisa en motsvarande ökning av eget kapital. Om varorna eller tjänsterna förvärvats genom aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter, ska företaget redovisa en skuld (IFRS 2 punkt 7).

Om varorna eller tjänsterna som har erhållits eller köpts genom aktierelaterade ersättningar inte uppfyller kraven för att redovisas som tillgångar, redovisas de som kostnader (IFRS 2 punkt 8).

Aktierelaterade ersättningar är en transaktion där ett företag får varor eller tjänster från sina leverantörer (inklusive anställda) genom ett avtal om aktierelaterade ersättningar. En aktierelaterad ersättning kan också vara att företaget förpliktigas att reglera transaktionen med leverantören genom ett avtal om aktierelaterade ersättningar när ett annat koncernföretag erhåller varorna eller tjänsterna (IFRS 2 Bilaga A).

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument är ersättningar där företaget får varor eller tjänster som ersättning för sina egna egetkapitalinstrument (inklusive aktier eller aktieoptioner), eller får varor eller tjänster men utan förpliktelse att reglera transaktionen med leverantören (IFRS 2 Bilaga A).

Beträffande aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument ska företaget omedelbart värdera de erhållna varorna eller tjänsterna, och den motsvarande ökningen av eget kapital, till det verkliga värdet för de erhållna varorna eller tjänsterna, under förutsättning att detta värde kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Om företaget inte kan uppskatta de erhållna varornas eller tjänsternas verkliga värde på ett tillförlitligt sätt, ska det beräkna värdet av varorna eller tjänsterna och den motsvarande ökningen av eget kapital indirekt, genom att hänvisa till de tilldelade egetkapitalinstrumentens verkliga värde (IFRS 2 punkt 10).

För transaktioner med anställda och andra personer som utför liknande tjänster, ska företaget beräkna de erhållna tjänsternas verkliga värde genom att hänvisa till de tilldelade egetkapitalinstrumentens verkliga värde, eftersom det vanligtvis inte är möjligt att uppskatta det verkliga värdet för de erhållna tjänsterna på ett tillförlitligt sätt. Det verkliga värdet för dessa egetkapitalinstrument ska beräknas per tilldelningstidpunkten (IFRS 2 punkt 11).

För transaktioner med parter som inte är anställda antas de erhållna varornas eller tjänsternas verkliga värde kunna uppskattas på ett tillförlitligt sätt, om inget annat kan påvisas. Detta verkliga värde ska beräknas per den tidpunkt då företaget får varorna eller då motparten utfört tjänsten. Om företaget, i sällsynta fall, inte kan uppskatta de erhållna varornas eller tjänsternas verkliga värde på ett tillförlitligt sätt, ska värdet och den motsvarande ökningen av eget kapital beräknas indirekt, genom att man hänvisas till de tilldelade egetkapitalinstrumentens verkliga värde enligt den värdering som görs per den tidpunkt då företaget får varorna, eller då motparten utför tjänsten (IFRS 2 punkt 13).

I standarden gör man skillnad på om de tilldelade egetkapitalinstrumenten intjänas direkt eller först när motparten fullgjort en viss tjänstgöringsperiod (IFRS 2 punkterna 14–15).

För transaktioner som man värderar genom att hänvisa till de tilldelade egetkapitalinstrumentens verkliga värde, ska företaget beräkna det verkliga värdet för de tilldelade egetkapitalinstrumenten per värderingstidpunkten. Beräkningen ska baseras på eventuellt tillgängliga marknadskurser, och man ska beakta villkor och bestämmelser som gällde för tilldelningen av dessa egetkapitalinstrument (IFRS 2 punkt 16). Om det inte finns några tillgängliga marknadskurser ska företaget uppskatta det verkliga värdet för de tilldelade egetkapitalinstrumenten och använda en värderingsteknik för att uppskatta vad priset för dessa egetkapitalinstrument skulle ha varit vid värderingstidpunkten, i en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs (IFRS 2 punkt 17).

I IFRS 2 punkterna 19–22 ges ledning om hur man ska beakta olika villkor vid värderingen, t.ex. intjäningsvillkor.

När företaget har redovisat de erhållna varorna och tjänsterna enligt IFRS 2 punkterna 10–22, och redovisat en motsvarande ökning av eget kapital, ska man inte göra någon efterföljande justering av totalt eget kapital efter intjänandetidpunkten (IFRS 2 punkt 23).

Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter

Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter är aktierelaterade ersättningar genom vilka företaget förvärvar varor eller tjänster genom att ta på sig en förpliktelse att överföra kontanter eller andra tillgångar till leverantören av varorna eller tjänsterna. Ersättningen för varorna eller tjänsterna bestäms baserat på kursen (eller värdet) på företagets eller annat koncernföretags egetkapitalinstrument (inklusive aktier eller aktieoptioner) (IFRS 2 Bilaga A).

När det gäller aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter ska företaget värdera de varor och tjänster som köps och de skulder som uppkommer till det verkliga värdet för skulden. Fram till dess att skulden är reglerad ska företaget omvärdera det verkliga värdet för skulden per varje rapportperiods slut samt per likviddagen, där varje förändring av det verkliga värdet redovisas i periodens resultat (IFRS 2 punkt 30).

Hur företaget ska redovisa när tilldelningen av syntetiska optioner är en del av ersättningen till anställda, regleras i IFRS 2 punkterna 31–33.

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Huvudregeln i föreskrifterna är att instituten och försäkringsföretagen ska följa de internationella redovisningsstandarderna, om de är förenliga med ÅRKL respektive ÅRFL. Ett institut behöver inte tillämpa en regel i godkända internationella redovisningsstandarder om det i stället tillämpar motsvarande regel i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. En redogörelse för dessa regler finns under Företag som följer internationella redovisningsregler, se ovan.

I föreskrifterna om årsredovisning för kreditinstitut och värdepappersbolag står det att sociala avgifter som är hänförliga till aktierelaterade instrument till anställda som ersättning för köpta tjänster, ska kostnadsföras fördelade på de perioder under vilka tjänsterna utförs. Kostnaden ska då beräknas med tillämpning av samma värderingsmodell som använts när optionerna ställdes ut. Den avsättning som görs ska ett institut omvärdera vid varje rapporttillfälle utifrån en beräkning av de sociala avgifter som kan komma att betalas när instrumenten löses (FFFS 2008:25 4 kap. 5 §).

Föreskrifterna om årsredovisning (FFFS 2015:12) respektive förenklad årsredovisning (FFFS 2011:27) i försäkringsföretag innehåller inga särskilda regler om aktierelaterade ersättningar.

Referenser på sidan

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1]
  • FFFS 2011:27 [1]
  • FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; [1]
  • IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]