OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Koncernbidrag är ett skattemässigt begrepp som innebär en ren förmögenhetsöverföring mellan två koncernföretag. Redovisningsmässigt är koncernbidrag antingen utdelning eller tillskott.

K1: förenklat årsbokslut

Det finns inga regler för koncernbidrag i regelverken om förenklat årsbokslut.

Läs om hur oreglerade frågor ska lösas i K1-regelverken.

K2: årsredovisning i mindre företag

Erhållna och lämnade koncernbidrag ska redovisas i resultaträkningen under bokslutsdispositioner (BFNAR 2008:1 punkt 4.3 eller punkt 4.3A respektive BFNAR 2009:1 punkt 4.3 och 4.3A).

Ett lämnat koncernbidrag ska redovisas som kostnad samma räkenskapsår som det mottagande företaget redovisar bidraget som intäkt (BFNAR 2008:1 punkt 20.13 respektive BFNAR 2009:1 punkt 20.15).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Koncernbidrag enligt 35 kap. IL ska redovisas som bokslutsdisposition. Ett koncernbidrag som ett moderföretag lämnar till ett dotterföretag får redovisas som en ökning av andelens redovisade värde (BFNAR 2012:1 punkt 6.6).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 27 Separata finansiella rapporter om inte RFR 2 Redovisning i juridiska personer anger något annat. Av RFR 2 framgår det att ett företag endast ska tillämpa punkt 10, 11, 12 och 19 i IAS 27 och beakta de undantag som finns angående IAS 27 i punkterna 1 och 2 i RFR 2. Undantaget gäller bl.a. redovisning av koncernbidrag (RFR 2 IAS 27 punkt 2).

När ett företag gör avdrag för koncernbidrag kan det antingen tillämpa en huvudregel eller en alternativregel. Den valda regeln ska tillämpas konsekvent på samtliga koncernbidrag (RFR 2 IAS 27 punkt 2).

Huvudregel

Ett företag som tillämpar huvudregeln ska redovisa koncernbidrag som det får från ett dotterföretag som en finansiell intäkt. Koncernbidrag som lämnas från moderföretaget till ett dotterföretag redovisas som en ökning av andelar i koncernföretag.

Koncernbidrag som ett dotterföretag får från moderföretaget redovisas i dotterföretaget i eget kapital. Koncernbidrag som ett dotterföretag lämnar till moderföretaget redovisas också i eget kapital.

Koncernbidrag som erhålls från ett systerföretag redovisas i eget kapital. Koncernbidrag som lämnas till ett systerföretag redovisas också i eget kapital.

Alternativregel

Ett företag som tillämpar alternativregeln redovisar både erhållna och lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition.

Företag som ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

I föreskrifterna om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag står det att ett institut ska redovisa koncernbidrag som det får från ett dotterföretag som en finansiell intäkt, om institutet inte har valt som princip att redovisa dessa som bokslutsdisposition eller valt att redovisa koncernbidrag som det får från ett dotterföretag på en separat rad i resultaträkningen, närmast efter posten Erhållna utdelningar (FFFS 2008:25 Bilaga 2, 5 §). Lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas i resultaträkningen som en bokslutsdisposition, om institutet har valt detta som redovisningsprincip (FFFS 2008:25 Bilaga 2, 17 §).

I föreskrifterna för årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2015:12) respektive förenklad årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2011:27) finns inga särskilda regler om koncernbidrag. Huvudregeln i föreskrifterna är att försäkringsföretagen ska följa de internationella redovisningsstandarderna om de är förenliga med ÅRFL. Ett institut behöver inte tillämpa en regel i godkända internationella redovisningsstandarder om det i stället tillämpar motsvarande regel i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. En redogörelse för dessa regler finns under Företag som följer internationella redovisningsregler, se ovan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Övrigt

  • BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]
  • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1] [2]
  • FFFS 2011:27 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag [1]
  • FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; [1]
  • IAS 27 Separata finansiella rapporter [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1] [2]