OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

En betalare kan vara ansvarig för flera olika skattekonton.

Avräkning mellan olika skattekonton som tillhör samma person

Den som ska betala skatt kan ibland ha två eller flera skattekonton knutna till olika person- eller organisationsnummer. I förarbetena till SFL betonas att reglerna om avräkning handlar om en betalares sammanlagda skuld och alltså inte om en begränsad avräkning inom ett skattekonto (prop. 2010/11:165 s. 1024).

Med sammanlagd skatteskuld vid avräkning avses samtliga beslutade skatter och avgifter som har förfallit till betalning som den betalningsskyldige är ansvarig för. Det kan alltså vara förfallna skatter och avgifter på flera skattekonton, t.ex. ett skattekonto knutet till personnumret och ett annat knutet till ett samordningsnummer samt sidobetalningsansvar (prop. 2010/11:165 s. 1025)

Eftersom reglerna om avräkning tar sikte på vem som är betalare, så ska reglerna för avräkning tillämpas mellan olika konton som innehas av samma betalare (62 kap. 11 § SFL).

Avräkningen görs så att överskott på det ena kontot flyttas till kontot med underskott. Räntan behandlas som att det endast är fråga om ett konto.

Avräkning mellan samordningsnummer och personnummer

Samordningsnummer tilldelas fysiska personer som har uppehållsrätt i Sverige utan att uppfylla förutsättningarna för att bli folkbokförda. Samordningsnummer tilldelas bl.a. av skatteskäl men även i andra situationer då någon behöver ett registeringsnummer hos en myndighet. Samma person kan ha flera samordningsnummer. Om personen senare blir folkbokförd i Sverige tilldelas han eller hon ett personnummerEn person kan ha ett eller flera skattekonton knutna till ett samordningsnummer samtidigt som han eller hon har ett skattekonto knutet till ett personnummer. Transaktioner som registrerats på kontot för samordningsnummer flyttas till kontot med personnummer.

Avräkning mellan personnummer och GD-nummer

En fysisk person kan ha ett skattekonto knutet till ett personnummer och ett annat konto knutet till ett GD-nummer. Ett GD-nummer är ett registreringsnummer som tilldelats en begränsat skattskyldig person.

Det kan blir aktuellt att räkna av betalningar och andra tillgodoförda belopp mellan det skattekonto som är knutet till personnumret och det skattekonto som är knutet till GD-numret.

Avräkning mellan bolagsnummer och filialnummer

En utländsk juridisk person som bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige tilldelas ett organisationsnummer av Skatteverket. Det förekommer att det utländska bolaget också registerar en filial i Sverige som också får ett organisationsnummer som filial. En filial är dock ingen självständig juridisk person, utan en del av det bolag det är en filial till. Det kan knytas ett skattekonto till båda organisationsnumren. Eftersom det är samma betalare för båda kontona kan Skatteverket avräkna mellan kontona.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]