OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

När någon ålagts ansvar för att betala någon annans skuld kan Skatteverket avräkna inbetalningar och andra tillgodoförda belopp mot den skuld som ansvaret avser i en viss ordning.

Avräkning när någon ska betala både sin egen och någon annans skuld

Enligt särskilda regler kan en betalare bli ansvarig för att betala någon annans skatter och avgifter (59 kap. SFL).

Den som är skyldig att betala någon annans skatter eller avgifter kan själv välja om en inbetalning ska räknas av mot hans eller hennes egen skuld eller mot den skuld som avser den andra personens skatter och avgifter (62 kap. 12 § andra stycket SFL).

Inbetalningskortet styr betalningen

Betalaren styr inbetalningen mot den skuld han eller hon vill betala genom att använda det inbetalningskort vars OCR-nummer motsvarar det skattekonto han eller hon vill betala till (prop. 2010/11:165 s. 1026).

Inbetalning till det egna kontot betalar de egna skulderna först

Om den som ansvarar för att betala någon annans skuld betalar in till sitt eget skattekonto, ska betalningen i första hand räknas av från hans eller hennes egna eventuella skulder. Om kontot av annan anledning tillgodoförs ett belopp ska det också i första hand räknas av mot hans eller hennes egna skulder (62 kap. 12 § första stycket SFL).

Pengar som blir över kan användas till skulden på det andra kontot

När skulden är betald på det egna kontot kan Skatteverket med stöd av huvudregeln för avräkning räkna av ett överskott på det kontot mot den skuld på det andra kontot som betalaren har ett solidariskt ansvar för (62 kap. 11 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]