OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2018.

Skatteverket behandlar många uppgifter inom beskattningsverksamheten. För elektronisk behandling av uppgifter i beskattningsverksamheten gäller bestämmelserna i SdbL, SdbF och vissa bestämmelser i PuL.

Bestämmelser om hur uppgifter får behandlas i beskattningsverksamheten

Skatteverket ska tillämpa SdbL vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets

 • beskattningsverksamhet
 • handläggning enligt BorgL
 • handläggning enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
 • handläggning enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

SdbL ska tillämpas om uppgifterna behandlas helt eller delvis automatiserat. SdbL ska även tillämpas om uppgifterna ingår i – eller kommer att ingå i – en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier (1 kap. 1 § första stycket SdbL).

Kompletterande föreskrifter för behandling av uppgifter som omfattas av SdbL finns i SdbF och i Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas enligt 2 kap. 3 § SdbL (RSFS 2002:13).

Behandla uppgifter om juridiska personer och avlidna

När Skatteverket behandlar uppgifter om juridiska personer och om avlidna personer i beskattningsverksamheten ska Skatteverket ska tillämpa bestämmelserna om ändamål för behandlingen, personuppgiftsansvar och gallring i SdbL. Skatteverket ska även tillämpa bestämmelserna som gäller för beskattningsdatabasen. Med juridiska personer avses även handelsbolag (1 kap. 1 § andra stycket SdbL).

SdbL i förhållande till PuL

SdbL gäller i stället för PuL vid behandling av uppgifter inom beskattningsverksamheten. Men SdbL hänvisar till vissa bestämmelser i PuL som Skatteverket ska tillämpa även när personuppgifter behandlas med stöd av SdbL (1 kap. 2 och 3 §§ SdbL).

När Skatteverket behandlar uppgifter i beskattningsverksamheten ska Skatteverket tillämpa PuL:s bestämmelser om

När Skatteverket behandlar personuppgifter i beskattningsverksamheten – men utanför beskattningsdatabasen – ska PuL:s bestämmelse om behandling av personnummer och samordningsnummer tillämpas (22 § PuL).

Skatteverket ska – med vissa begränsningar – tillämpa PUL:s bestämmelser om rättelse och skadestånd vid behandling av personuppgifter enligt SdbL.

Behandla administrativa uppgifter

Uppgifter som behandlas för administrativa ändamål är sådana uppgifter som hänför sig till Skatteverkets interna verksamhet och inte till den enskilde som är föremål för Skatteverkets åtgärder.

Exempel på uppgifter som behandlas för administrativa ändamål är uppgifter om

 • vem som handlägger ett visst ärende
 • vilken enhet inom Skatteverket som ett ärende hör till.

Vid behandling av personuppgifter för administrativa ändamål i beskattningsverksamheten ska Skatteverket inte tillämpa SdbL utan PuL. Skatteverket får behandla de administrativa uppgifterna tillsammans med uppgifter folkbokföringsdatabasen. Skatteverket har skrivit ett ställningstagande om databaser för personal- och verksamhetsplanering inom skatteverksamheten.

Personuppgiftsansvarig

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som Skatteverket ska utföra enligt SdbL (1 kap. 6 § SdbL).

Genomförande av revisioner m.m. är en del av Skatteverkets beskattningsverksamhet. När uppgifter behandlas elektroniskt i samband med revisionerna är bestämmelserna om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet tillämpliga. Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Detta gäller oavsett om behandlingen görs med Skatteverkets eller den skattskyldiges tekniska utrustning eller program (prop. 2000/01:33 sid. 137).

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • Riksskatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet; [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution [1]

Riksdag & regering

 • Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet [1]
 • Lagen (1991:1047) om sjuklön [1]
 • Lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter [1]
 • Lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1]

Ställningstaganden

 • Databas för personal- och verksamhetsplanering inom skatteverksamheten [1]