OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Underlaget för avkastningsskatten beräknas i två steg

För en innehavare av en utländsk pensionsförsäkring beräknas underlaget för avkastningsskatt i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag och därefter ett skatteunderlag (3 § AvPL).

Beskattningsåret är alltid kalenderår

För en innehavare av en utländsk pensionsförsäkring är beskattningsåret för avkastningsskatt alltid kalenderår, oavsett om innehavaren är en juridisk person eller en näringsidkare med ett brutet räkenskapsår (12 § andra stycket AvPL).

Kapitalunderlag

Kapitalunderlaget motsvarar försäkringens värde vid beskattningsårets ingång (3 a § sjätte stycket AvPL).

Vad som avses med försäkringens värde är beroende av vilken slags försäkring som pensionsförsäkringen är.

Traditionella försäkringar

För en traditionell försäkring består försäkringens värde av både

Värdet av pensionsförsäkringen påverkas inte av om den beräknade återbäringen är fördelad till försäkringen eller inte. Beräknad återbäring ska därmed alltid räknas in i försäkringens värde (prop. 1995/96:231 s. 52).

Fondförsäkringar

För en fondförsäkring är pensionsförsäkringens värde detsamma som marknadsvärdet på fondandelarna (prop. 1995/96:231 s. 52).

Depåförsäkringar

För en depåförsäkring är det Skatteverkets uppfattning att pensionsförsäkringens värde är detsamma som värdet på tillgångarna i depån.

Försäkringsavtal tecknade före den 1 januari 1997

För utländska försäkringsavtal som är tecknade före den 1 januari 1997 gäller särskilda regler för att beräkna underlaget för avkastningsskatt.

Skatteunderlag

Skatteunderlaget är en schablonmässig avkastning på kapitalunderlaget (prop. 1992/93:187 s. 162). Skatteunderlaget beräknas genom att multiplicera kapitalunderlaget med den genomsnittliga statslåneräntan kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret (3 d § första stycket AvPL).

Skatteunderlaget avrundas nedåt till ett helt hundratal kronor (3 d § fjärde stycket AvPL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [1]
  • Proposition 1995/96:231 Fortsatt reformering av beskattningen av utländska kapitalförsäkringar [1] [2]