OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Underlaget för avkastningsskatten beräknas i två steg

För en innehavare av en utländsk pensionsförsäkring beräknas underlaget för avkastningsskatt i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag och därefter ett skatteunderlag (3 § AvPL).

Beskattningsåret är alltid kalenderår

För en innehavare av en utländsk pensionsförsäkring är beskattningsåret för avkastningsskatt alltid kalenderår, oavsett om innehavaren är en juridisk person eller en näringsidkare med ett brutet räkenskapsår (12 § andra stycket AvPL).

Kapitalunderlag

Kapitalunderlaget motsvarar försäkringens värde vid beskattningsårets ingång (3 a § sjätte stycket AvPL).

Vad som avses med försäkringens värde är beroende av vilken slags försäkring som pensionsförsäkringen är.

Traditionella försäkringar

För en traditionell försäkring består försäkringens värde av både

Värdet av pensionsförsäkringen påverkas inte av om den beräknade återbäringen är tilldelad (eller garanterad) eller inte. Beräknad återbäring ska med andra ord alltid räknas in i försäkringens värde (prop. 1995/96:231 s. 52).

Det tekniska återköpsvärdet och den beräknade återbäringen ska, enligt Skatteverket, ligga till grund för kapitalunderlaget oavsett om försäkringen får återköpas eller inte.

Fondförsäkringar

För en fondförsäkring är pensionsförsäkringens värde detsamma som marknadsvärdet på fondandelarna (prop. 1995/96:231 s. 52).

Depåförsäkringar

För en depåförsäkring är det Skatteverkets uppfattning att pensionsförsäkringens värde är detsamma som marknadsvärdet på tillgångarna i depån.

Försäkringsavtal tecknade före den 1 januari 1997

För utländska försäkringsavtal som är tecknade före den 1 januari 1997 gäller särskilda regler för att beräkna underlaget för avkastningsskatt.

Skatteunderlag

Skatteunderlaget är en schablonmässig avkastning på kapitalunderlaget (prop. 1992/93:187 s. 162). Skatteunderlaget beräknas genom att multiplicera kapitalunderlaget med den genomsnittliga statslåneräntan kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget ska som lägst beräknas till 0,5 procent av kapitalunderlaget. Det innebär att om den genomsnittliga statslåneräntan understiger 0,5 procent ska skatteunderlaget i stället beräknas till 0,5 procent av kapitalunderlaget (3 d § första stycket AvPL).

Skatteunderlaget avrundas nedåt till ett helt hundratal kronor (3 d § fjärde stycket AvPL).

Uttag ur försäkringen för betalning av avkastningsskatten

Den som är innehavare av en utländsk pensionsförsäkring kan avtala med försäkringsgivaren att denne ska ta ut medel ur försäkringen för betalning av avkastningsskatten (58 kap. 18 a § IL). Denna möjlighet finns för att en innehavare av en utländsk pensionsförsäkring ska komma i samma läge som en innehavare av en svensk pensionsförsäkring där försäkringsgivaren är skattskyldig för avkastningsskatten. I det fallet tar försäkringsgivaren normalt ut en avgift ur pensionsförsäkringen motsvarande försäkringens andel av den totala avkastningsskatten.

Ett avtal att försäkringsgivaren ska ta ut medel ur en utländsk pensionsförsäkring ska vara skriftligt och får gälla flera år.

Uttaget ur försäkringen är ett tillåtet återköp och ska inte beskattas som pension om

  • beloppet betalas ut först efter att underlaget för avkastningsskatten fastställts i beslut om slutlig skatt
  • det belopp som betalas ut inte överstiger avkastningsskattens storlek med tillägg för bankavgifter och andra sedvanliga kostnader som har ett direkt samband med överföringen av beloppet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Propositioner

  • Proposition 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [1]
  • Proposition 1995/96:231 Fortsatt reformering av beskattningen av utländska kapitalförsäkringar [1] [2]