OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

När ska beslut om skattetillägg normalt meddelas?

Ett beslut om skattetillägg på grund av att skatteavdrag inte har gjorts ska meddelas senast under det sjätte året efter utgången av det kalenderår då avdraget skulle ha gjorts (52 kap. 8 § första stycket SFL).

Sexårsregeln har en begränsning som innebär att ett beslut om skattetillägg måste meddelas samtidigt med ett beslut om betalningsansvar (52 kap. 8 § andra stycket SFL). Det innebär att Skatteverkets möjlighet att besluta om skattetillägg upphör efter det att Skatteverket har meddelat ett beslut om betalningsansvar för ej gjorda skatteavdrag.

Beslut om skattetillägg när en tillfällig spärr har upphört

Om en tillfällig spärr att fatta beslut om skattetillägg har upphört på grund av beslut eller åtgärd från åklagare får ett beslut om skattetillägg meddelas även om Skatteverket redan har beslutat om betalningsansvar för ej gjorda skatteavdrag (52 kap. 8 § andra stycket andra meningen). Ett sådant beslut ska meddelas senast inom sexårsfristen. Bestämmelsen i 52 kap. 8 a § SFL kan innebära att ett skattetilläggsbeslut kan meddelas även efter denna sexårsfrist.

Meddelas ett ansvarsbeslut efter det att den tillfälliga spärren har upphört ska ett beslut om skattetillägg meddelas senast samtidigt med ansvarsbeslutet. Därefter får något beslut om skattetillägg för ej gjorda skatteavdrag inte meddelas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar