OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Bouppgivarens roll

En bouppgivares roll vid bouppteckningsförrättningen är att lämna uppgifter om dödsboet. Bouppgivaren ska lämna uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder, testamenten, äktenskapsförord, släktförhållanden o.s.v.

Bouppgivarens underskrift och försäkran

Bouppgivaren ska försäkra på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och att inga uppgifter avsiktligt har utelämnats. Det gör bouppgivaren genom att skriva under bouppteckningen (20 kap. 6 § andra stycket ÄB).

Vem kan vara bouppgivare?

Den person som känner dödsboet bäst ska vara bouppgivare (20 kap. 6 § första stycket ÄB).

En boutredningsman eller testamentsexekutor kan vara bouppgivare.

Det finns inget hinder mot att ha flera bouppgivare. Om så är fallet kan de uppge hela boet tillsammans eller var sin del av det.

En förrättningsman får inte vara bouppgivare (Walin & Lind, Ärvdabalken Del II, [1 februari 2014, Zeteo], kommentaren till 20 kap. 6 § ÄB).

Bouppgivaren ska vara närvarande vid förrättningen

Skatteverket anser att bouppgivaren ska vara närvarande vid förrättningen, antingen fysiskt eller via t.ex. webbkamera eller högtalartelefon.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Bouppgivares närvaro [1]

Övrigt

  • Walin & Lind, Ärvdabalken Del II, (1 februari 2014, Zeteo), kommentaren till 20 kap. 6 § ÄB [1]