OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Beroende på vilken skatt, tull eller avgift som avses är olika myndigheter behöriga att besluta om betalningsansvar för delägare i handelsbolag.

Olika myndigheter kan fatta beslut om personligt betalningsansvar

För skatt, tull och vissa avgifter som drivs in som allmänna mål enligt utsökningsbalken har beskattningsmyndigheterna i vissa fall getts särskild behörighet att fatta beslut om personligt ansvar enligt 2 kap. 20 § HBL för en bolagsman i ett handelsbolag.

Skatteverket beslutar om personligt ansvar för delägare i svenskt handelsbolag för skatter och avgifter enligt SFL (59 kap. 11 § SFL). Beslut om ansvar får inte fattas i fråga om skattetillägg om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för skattetillägget redan omfattas av exempelvis ett väckt åtal (59 kap. 11 § tredje stycket SFL).

Tullverket beslutar om ansvar för tull enligt tullagen (5 kap. 24 § andra stycket tullagen [2000:1281]). Med tull avses även annan skatt än tull som ska tas ut för varor vid import och som ska betalas till Tullverket, om inte annat uttryckligen anges (1 kap. 3 § tullagen). Det omfattar t.ex. sådan mervärdesskatt som tas ut av Tull­verket.

Tullverket beslutar också om ansvar avseende skatt och transporttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineral­oljeprodukter (4 kap. 8 b § LPK).

Myndigheten för radio och tv beslutar om ansvar för sändningsavgift (13 kap. 16 § radio- och tv-lagen [2010:696]).

Naturvårdsverket beslutar om ansvar för miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion (14 § lagen [1990:613] om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion).

Myndigheterna ska pröva om bolagsmannen ska göras betalningsansvarig

Beskattningsmyndigheterna ska pröva om betalnings­skyldighet föreligger enligt 2 kap. 20 § HBL och ska grunda bedömningen på de bolagsrättsliga reglerna om bolagsmannens ansvar för bolagets förpliktelser.

Myndigheternas beslut utgör verkställbara exekutionstitlar som kan ligga till grund för indrivning enligt bestämmelserna i utsökningsbalken och indrivningslagen.

Skatteverket för statens talan vid överklaganden

Vid ett överklagande kommer Skatteverket att träda in som behörig företrädare i processen, oavsett vilken myndighet som fattat beslutet om betalningsansvar, detta följer av 8 § BorgL. I författningskommentaren till den bestämmelsen omnämns situationen att en bolagsman överklagat Tullverkets beslut enligt 5 kap. 24 § tullagen (prop. 2006/07:99 s. 50).

Andra skulder till staten

För andra skulder eller betalningsförpliktelser till staten än dem som behandlas på denna sida, kan staten få en exekutions­titel mot en bolagsman efter en ansökan om betalnings­föreläggande hos Kronofogden eller efter en stämning vid en allmän domstol. Staten uppträder då som varje annan borgenär. Så är fallet t.ex. när kravet gäller fordonsskatt eller trängselskatt.

En exekutionstitel i form av ett utslag eller en dom från en allmän domstol verkställs som ett enskilt mål enligt utsökningsbalken. Detta har betydelse även i preskriptionshänseende.

Övergångsbestämmelser

Den äldre bestämmelsen i 12 kap. 8 a § SBL tillämpas fortfarande i fråga om sådana fordringar som efter den 1 januari 2012 fastställs med stöd av bestämmelserna i skattebetalningslagen, d.v.s. fordringar som hänför sig till beskattningsår som börjat före den 1 februari 2012 eller redovisningsperioder som börjat före den 1 januari 2012.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag [1] [2]
  • Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter [1]
  • Skattebetalningslag (1997:483) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]
  • Tullag (2000:1281) [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2006/07:99 En fristående kronofogdemyndighet m.m. [1]