OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2021.

Definition – annonsblad

Med annonsblad avses en trycksak som inte är att anse som en reklamtrycksak och som innehåller annonser och som saknar redaktionellt innehåll eller som har ett obetydligt redaktionellt innehåll utöver sådant som har samband med dem som annonserar (1 § andra stycket 6 RSL).

I förarbetena har bland annat följande angivits avseende annonsblad (prop. 2007/08:18 s. 14).

”Av förslaget till definition framgår att med annonsblad avses trycksak som innehåller annonser och som saknar redaktionellt innehåll eller som har ett obetydligt redaktionellt innehåll utöver sådant som har samband med dem som annonserar och som inte är att anse som en reklamtrycksak. Ett exempel på sådana publikationer kan vara köpcentratidningar och liknande som innehåller annonser samt artiklar om köpcentret eller dess butiker. En sådan publikation som omnämnts i remissyttrandet från Svenska Journalistförbundet, dvs. ‘tidskrifter som vill ge sken av att ha ett omfattande redaktionellt innehåll men där detta nästan helt och hållet består av artiklar i mycket positiva ordalag om de företag som annonserar och som precis som annonserna är köpta av företagen’ bör anses som ett annonsblad enligt RSL. Detta bör gälla även om sådana artiklar inte är köpta av annonsörerna.”

Samtidigt med att en definition av annonsblad infördes i 1 § RSL upphävdes tidigare anvisningar till 24 § RSL. Från och med år 2007 anses en periodisk publikation inte som annonsblad på grund av att den tillhandahålls gratis eller till ett pris som understiger vad som är skäligt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam [1]