OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Möjligheterna att använda uppgifter som har mottagits genom informationsutbyte begränsas dels av lagstiftningen i det mottagande landet, dels av regler i den rättsakt som uppgifterna har lämnats med stöd av.

En övergripande beskrivning av sekretess och andra användningsbegränsningar vid informationsutbyte finns under Sekretess & behandling av uppgifter. De enskilda rättsakternas regler om användningsbegränsningar tas upp tillsammans med rättsakterna i övrigt.

I lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden finns en bestämmelse om att användningsbegränsningar i en överenskommelse mellan Sverige och annat land har företräde framför svensk lagstiftning.