OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2023.

Här hittar du information om när staten och kommunerna är skattskyldiga för mervärdesskatt.

Utåtriktad verksamhet medför skattskyldighet

En grundläggande princip för mervärdesskatten är att den ska vara konkurrensneutral. Av den anledningen är både staten och kommunerna skattskyldiga för skattepliktig omsättning i utåtriktad verksamhet. Den offentliga verksamheten ska inte gynnas av skattesystemet i konkurrens med motsvarande privat verksamhet.

Med kommun förstås kommun och landsting enligt kommunallagen (1991:900) (1 kap. 16 § andra meningen ML).

Verksamhet som avser det egna behovet medför inte skattskyldighet

Statens och kommunernas verksamhet som syftar till att tillgodose det egna behovet medför inte skattskyldighet.

Staten är ett enda skattesubjekt

Staten är som juridisk person ett enda skattesubjekt. Tillhandahållanden som görs från ett statligt organ till ett annat medför alltså inte skattskyldighet.

En kommun är ett enda skattesubjekt

Tillhandahållande mellan olika förvaltningsgrenar inom en kommun räknas som ett tillgodoseende av kommunens behov. Tillhandahållande mellan kommuner är däremot utåtriktad verksamhet.

De statliga affärsverken är egna skattesubjekt

Affärsverk är en organisationsform som juridiskt är en del av staten. De affärsdrivande verken ingår emellertid inte i skattesubjektet staten (1 kap. 16 § första meningen ML). Ett statligt affärsverk är skattskyldigt för omsättning i den verksamhet som bedrivs av verket (6 kap. 6 § ML).

För närvarande finns tre affärsverk enligt Statistiska centralbyråns myndighetsregister (www.myndighetsregistret.scb.se):

  • Luftfartsverket
  • Sjöfartsverket
  • Svenska Kraftnät.

Statliga och kommunala bolag är egna skattesubjekt

Statliga och kommunala bolag är egna skattesubjekt och omfattas alltså inte av definitionerna på staten och kommun i 1 kap. 16 § ML.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar