OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Vad är intäktsränta?

Intäktsränta är den ränta som tillgodoräknas en skattskyldig när det är ett överskott på skattekontot.

Hur beräknas intäktsränta?

Intäktsräntan är 45 % av basräntan. Eftersom basräntan inte kan vara lägre än 1,25 % är intäktsräntan som lägst 0,5625 % (45 % av 1,25 %) (prop. 2010/11:165 s. 1052 f.). Intäktsräntan beräknas på skattekontots överskott dag för dag (65 kap. 2 § första stycket SFL). Sedan läggs intäktsräntan till skattekontots saldo vid nästa kontoavstämning eller månadsavstämning (65 kap. 2 § tredje stycket SFL).

Om en inbetalning görs för att betala en skatt som ännu inte förfallit till betalning och om den inbetalningen ger upphov till ett överskott på skattekontot, beräknas intäktsränta fram till skattens förfallodag. Intäktsräntan tillgodoförs vid det kommande avstämningstillfället och läggs till saldot på skattekontot.

Beräkning av intäktsränta vid omprövningsbeslut eller överklagande

Om en skatt eller avgift sänks genom ett omprövningsbeslut eller på grund av ett domstolsbeslut ska den skattskyldige tillgodoräknas intäktsränta (prop. 2010/11:165 s. 1064 ff.). Denna intäktsränta beräknas från och med skattens eller avgiftens ursprungliga förfallodag till och med den dag då sänkningen registreras på skattekontot (65 kap. 16 § första stycket SFL).

Men om det är fråga om en skatt som ska föras över till en annan stat för att tillgodoräknas den skattskyldige där, ska inte någon intäktsränta tillgodoräknas (65 kap. 16 § andra stycket SFL).

Beräkning av intäktsränta vid slutlig skatt och förtida återbetalning av preliminär A-skatt

Om en skattskyldig ska få skatteåterbäring efter en slutskatteberäkning enligt 56 kap. 9 § SFL så beräknas intäktsräntan på det belopp som ska återbetalas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret till och med den dag när överskottet tillgodoräknas skattekontot (prop. 2010/11:165 s. 1066).

Även på skatt som ska betalas tillbaka genom en s.k. förtidsåterbetalning enligt 64 kap. 5 § SFL beräknas intäktsräntan från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret till och med den dag när återbetalning sker (65 kap. 17 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3]