OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Om en bilägare betalar trängselskatt för sent eller inte alls tar Transportstyrelsen eller Skatteverket ut en tilläggsavgift.

När en tilläggsavgift tas ut

Om den skattskyldige inte betalar trängselskatten i rätt tid enligt 12 § LTS eller inom den tid som anges i Skatteverkets beslut enligt 15 § eller 15 a § LTS, ska Transportstyrelsen påföra honom eller henne en tilläggsavgift på 500 kr (14 § LTS).

Läs om domar i mål som gäller för sent betalad trängselskatt under befrielse från skatt och tilläggsavgift enligt 18 § LTS

Transportstyrelsen beslutar om tilläggsavgift

Transportstyrelsen beslutar om tilläggsavgiften genom en automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret (2 § LTS).

Ett automatiserat beslut om tilläggsavgift ska fattas senast 20 dagar efter den dag då skatten skulle ha betalats. En skattskyldig får påföras högst en tilläggsavgift per bil och kalendermånad (2, 14 §§ LTS).

Trängselskatt för passager under en månad kan komma att påföras dels genom beslut från Transportstyrelsen och dels genom omprövningsbeslut av Skatteverket. Om den skattskyldige inte betalar skatten i rätt tid enligt någotdera av besluten, kan endast en tilläggsavgift påföras.

Om bilen byter ägare mitt i en månad

Om en bil har bytt ägare under den aktuella månaden och varken den nya eller den gamla ägaren har betalat skatten, kan både den tidigare och den nya ägaren påföras en tilläggsavgift (prop. 2007/08:52 s. 29).

När ska tilläggsavgiften betalas?

Den skattskyldige ska betala tilläggsavgiften och eventuell obetald skatt senast 30 dagar efter att beslutet om tilläggsavgift fattades (14 § tredje stycket LTS).

Anstånd med betalning av tilläggsavgift

Det finns möjlighet att få anstånd med betalningen av tilläggsavgift, se vidare avsnittet om Trängselskatt.

Hur ska tilläggsavgiften betalas?

Tilläggsavgiften ska betalas genom en insättning på Transportstyrelsens särskilda konto för trängselskatt. Betalningen anses ha skett när pengarna bokförs på kontot (16 § LTS).

Rättelse av beslut om tilläggsavgift

Transportstyrelsen ska rätta ett beslut om tilläggsavgift som har fattats enligt 2 § andra stycket LTS och som har blivit uppenbart felaktigt p.g.a. misstag vid den automatiserade behandlingen (14 a § LTS).

En förutsättning för att Transportstyrelsen ska rätta ett beslut är alltså att felet beror på ett misstag vid den automatiserade behandlingen. Det kan t.ex. handla om ett fel i datakoden eller ett så kallat körningsfel.

Avläsningsfel ses inte som misstag

Det räknas dock inte som ett misstag vid den automatiserade behandlingen när ett fel beror på att systemet programmerats att göra vissa tolkningar av bilder av registreringsskyltar. Det ses då inte som ett misstag utan som ett medvetet val vid programmeringen. Sådana, s.k. avläsningsfel, handlägger Skatteverket.

Bestämmelsen om rättelse i 26 § förvaltningslagen (1986:223) ska inte tillämpas i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt LTS (3 a § LTS). Syftet med undantaget är att renodla uppdelningen mellan myndigheternas beslutsbefogenheter (prop. 2007/08:52 s.19).

När Transportstyrelsen inte fattat beslut om tilläggsavgift

Om Transportstyrelsen inte har fattat något beslut om tilläggsavgift genom automatiserad behandling får Skatteverket besluta i frågan (15 § första stycket LTS).

Skatteverket får besluta om en tilläggsavgift senast 60 dagar efter den dag då skatten skulle ha betalats.

En tilläggsavgift som Skatteverket har beslutat att påföra ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen (15 § andra stycket LTS).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2007/08:52 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. [1] [2]