OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket fattar beslut om fastighetstaxering. Det sker vid allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering.

Taxeringsorganisationen

Skatteverket har det övergripande ansvaret för beskattningsverksamheten i landet.

Nytt: 2016-03-01

Skattenämnderna inom fastighetstaxeringen avskaffas från den 1 mars 2016. Beslut som tidigare fattats av skattenämnden ska i stället fattas av Skatteverkets tjänstemän.

Tidigare (t.o.m. 2016-02-29):

I undantagsfall avgör skattenämnden ärenden om fastighetstaxering.

Vem ansvarar för fastighetstaxering?

Det är Skatteverket som ansvarar för beskattningsverksamheten enligt FTL (17 kap. 1 § FTL). Skatteverket fattar beslut i taxeringsärenden (17 kap. 2 § FTL).

Tidigare (t.o.m. 2016-02-29):

Skattenämnden, som är en förtroendemannaorganisation, avgör vissa taxeringsärenden (20 kap. 3 § FTL).

Skatteverket får förordna konsulenter som deltar i arbetet med fastighetstaxering. De är personer med sakkunskap i fråga om fastighetsvärdering och som biträder vid taxeringen (17 kap. 4 § FTL).

Behörigheten att fatta beslut

Det är Skatteverkets tjänstemän som sköter taxeringsarbetet och fattar beslut i taxeringsärenden. Konsulenter kan delta i arbetet men får inte fatta beslut om fastighetstaxering.

Nytt: 2016-03-31

För vissa beslut gäller en särskild beslutsordning som innebär att Skatteverkets handläggare ska förankra beslutet hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB). Detta framgår av Skatteverkets arbetsordning. Förankring innebär att en handläggare inhämtar synpunkter från en SKB.

Tidigare (t.o.m. 2016-02-29):

Vissa ärenden avgör Skattenämnden. Det är ärenden som

 • avser omprövning av en tvistig fråga och nämnden inte tidigare har prövat de omständigheter och bevis som fastighetsägaren framför,
 • avser en skälighets- eller bedömningsfråga av väsentlig ekonomisk betydelse för fastighetsägaren, eller
 • av någon annan särskild anledning bör prövas i nämnden (20 kap. 3 § FTL).

Tvistig fråga

En fråga är tvistig om Skatteverket inte har för avsikt att fullt ut bevilja fastighetsägarens önskemål vid en begäran om prövning. Nämnden ska inte pröva frågan om den tidigare har prövat den och det inte har kommit till något nytt i sak.

Skälighetsfråga

En skälighetsfråga är när Skatteverket grundar sitt beslut på en skönsuppskattning eller skälighetsuppskattning. Det spelar då ingen roll om Skatteverket skönstaxerat på grund av att det saknas en deklaration eller att verket avviker från den deklaration som finns.

Bedömningsfråga

När rättsläget är oklart och det är en rättsligt kvalificerad fråga måste handläggaren föredra frågan hos skattenämnden. Såväl skälighetsfrågor som bedömningsfrågor måste vara av väsentlig ekonomisk betydelse för fastighetsägaren.

Särskild anledning

Skattenämnden avgör ett ärende om fastighetstaxering om det finns särskild anledning till det.

I förarbeten till taxeringslagen ges exempel på när en sådan särskild anledning kan föreligga (prop. 1989/90:74 s. 280). Ett exempel är s.k. pilotärenden. Det är sådana ärenden som är av betydelse för många andra ärenden. Ett annat exempel kan vara ärenden som är föremål för ett betydande massmedialt intresse.

Särskild anledning är också om den handläggande tjänstemannen anser att ett beslut som fattats av skattenämnden ska ändras utan att nya omständigheter har kommit fram.

Olika typer av beslut

Det förekommer olika typer av fastighetstaxeringsbeslut:

 • grundläggande beslut om fastighetstaxering
 • omprövningsbeslut
 • beslut om taxeringsåtgärder efter domstolsbeslut (20 kap. 1 § FTL).

När Skatteverket fattar beslut om fastighetstaxering ska beslutet gälla från och med 1 januari det taxeringsår då beslutet fattas (1 kap. 3 § andra stycket FTL). Taxeringsbeslutets innehåll ska vara oförändrat under tiden från och med en allmän fastighetstaxering till nästa allmänna fastighetstaxering om ny taxering inte sker under den däremellan löpande taxeringsperioden.

Skönstaxeringsbeslut

Har fastighetsägaren inte lämnat någon fastighetsdeklaration, trots att han eller hon har varit tvungen att göra det, kan Skatteverket fatta beslut om skönstaxering (20 kap. 2 § andra stycket FTL). Om Skatteverket på grund av brister i fastighetsdeklarationen inte kan beräkna taxeringsvärdet får Skatteverket uppskatta ett belopp som är skäligt.

Skönstaxering kan ske i såväl grundläggande beslut som i omprövningsbeslut.

Nytt: 2016-03-31

Beslut som ska förankras

Av Skatteverkets arbetsordning framgår att följande beslut ska förankras hos en SKB:

Omprövningsbeslut på Skatteverkets initiativ i taxeringsärende till nackdel för fastighetsägaren efter utgången av året efter taxeringsåret enligt 20 kap. 14-19 §§ fastighetstaxeringslagen.

Beslut i ärende som är till nackdel för fastighetsägaren och som avser en skälighets- eller bedömningsfråga av väsentlig ekonomisk betydelse för fastighetsägaren och prövningen inte är enkel

 • •i grundläggande beslut,

  •i omprövningsbeslut på Skatteverkets initiativ, eller

  •i ett första omprövningsbeslut på fastighetsägarens initiativ där det grundläggande beslutet har tagits i enlighet med utsänt förslag till fastighetstaxering, påpekande med anledning av sådant förslag eller fastighetsägarens uppgifter i fastighetsdeklaration.

Ändra ett beslut på oförändrat underlag

Ett beslut som tidigare har förankrats hos en SKB får vid en omprövning på oförändrat underlag inte ändras utan att det förankras på nytt hos en SKB. Detsamma gäller i fråga om beslut som tidigare har fattats i en skattenämnd eller av en SKB.

Meddelande om fastighetstaxeringsbeslut

Skatteverket ska senast den 30 juni fastighetstaxeringsåret meddela fastighetsägaren om

 • innehållet i det grundläggande beslutet
 • att ägaren kan begära omprövning av beslutet
 • vad han eller hon ska göra när man vill överklaga beslutet eller begära omprövning av det (28 kap. 4 § första stycket FTL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1989/90:74 om ny taxeringslag m. m. [1]