OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket fattar beslut om fastighetstaxering. Det sker vid allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering. I vissa fall ska ett beslut föregås av förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB).

Skatteverket ansvarar för fastighetstaxering

Skatteverket har ansvaret för beskattningsverksamheten enligt FTL (17 kap. 1 § FTL) och är beslutande myndighet i fastighetstaxeringsärenden (17 kap. 2 § FTL).

Skatteverket får förordna konsulenter som deltar i arbetet med fastighetstaxering. De är personer med sakkunskap om fastighetsvärdering som biträder vid taxeringen (17 kap. 4 § FTL). Konsulenterna får dock inte fatta beslut om fastighetstaxering.

Olika typer av beslut

Det förekommer olika typer av fastighetstaxeringsbeslut (20 kap. 1 § FTL):

  • grundläggande beslut om fastighetstaxering
  • omprövningsbeslut
  • beslut om taxeringsåtgärder efter domstolsbeslut.

När Skatteverket fattar beslut om fastighetstaxering ska beslutet gälla från och med 1 januari det taxeringsår då beslutet fattas (1 kap. 3 § andra stycket FTL). Taxeringsbeslutets innehåll ska vara oförändrat under tiden från och med en allmän fastighetstaxering till nästa allmänna fastighetstaxering om ny taxering inte sker under den däremellan löpande taxeringsperioden.

Skönstaxeringsbeslut

Har fastighetsägaren inte lämnat någon fastighetsdeklaration, trots att hen har varit tvungen att göra det, kan Skatteverket fatta beslut om skönstaxering (20 kap. 2 § andra stycket FTL). Om Skatteverket på grund av brister i fastighetsdeklarationen inte kan beräkna taxeringsvärdet får Skatteverket uppskatta ett belopp som är skäligt.

Skönstaxering kan ske i såväl grundläggande beslut som i omprövningsbeslut.

En särskild beslutsordning gäller för vissa beslut

Det framgår av Skatteverkets arbetsordning att en särskild beslutsordning gäller för vissa beslut. Det betyder att Skatteverkets handläggare ska förankra beslutet hos en SKB. Förankring innebär att en handläggare inhämtar synpunkter från en SKB.

Beslut som ska förankras

Omprövningsbeslut på Skatteverkets initiativ i taxeringsärenden till nackdel för fastighetsägaren efter utgången av året efter taxeringsåret enligt 20 kap. 14–19 §§ FTL ska förankras.

Förankring ska också göras av beslut i ärenden där fastighetsägaren inte delar Skatteverkets uppfattning om utgången och där frågan ska prövas i sak och kräver kvalificerad bedömning och beslutet är

  • i ett grundläggande beslut,
  • i ett omprövningsbeslut på Skatteverkets initiativ inom ettårsfristen som är till nackdel för fastighetsägaren, eller
  • i ett första omprövningsbeslut på fastighetsägarens initiativ där det grundläggande beslutet har tagits i enlighet med utsänt förslag till fastighetstaxering, påpekande med anledning av sådant förslag eller fastighetsägarens uppgifter i fastighetsdeklaration.

Ändra ett beslut på oförändrat underlag

Ett beslut som tidigare har förankrats hos en SKB får vid en omprövning på oförändrat underlag inte ändras utan att det förankras på nytt hos en SKB. Detsamma gäller i fråga om beslut som tidigare har fattats i en skattenämnd eller av en SKB.

Underrättelse om fastighetstaxeringsbeslut

Skatteverket ska senast den 15 juni under taxeringsåret meddela ett grundläggande beslut om taxering av en fastighet (20 kap. 2 § FTL). Senast den 30 juni fastighetstaxeringsåret ska fastighetsägaren, enligt 20 kap. 5a § FTL, underrättas om

  • innehållet i det grundläggande beslutet
  • att ägaren kan begära omprövning av beslutet
  • vad fastighetsägaren ska göra när man vill överklaga beslutet eller begära omprövning av det.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar