OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Creditmetoden är ett sätt att undvika internationell dubbelbeskattning.

Vad innebär creditmetoden?

Creditmetoden (avräkningsmetoden) innebär att man beskattar inkomsten både i källstaten och i bosättningslandet/hemviststaten, och den skatt som har betalats i ett land avräknas från skatten i det andra landet.

Avräkningen kan ske på flera sätt. Nedan följer en beskrivning av olika creditmetoder.

Full credit ger avräkning för all utländsk skatt

Full credit (obegränsad avräkning) innebär att avräkning medges för hela den utländska skatten utan någon begränsning.

Sverige tillämpar inte denna metod.

Ordinary credit begränsar avräkningen till skatten i bosättningslandet

Vid ordinary credit (vanlig avräkning) medger bosättningslandet/hemviststaten avräkning för utländsk skatt från dess egen skatt. Avräkning medges dock inte med mer än den skatt som tas ut i bosättningslandet/hemviststaten på den utländska inkomsten.

Det finns tre olika varianter av metoden:

  • Per item-principen innebär att man vid avräkningen ser till varje utländsk inkomst och skatten på inkomsten för sig.
  • Per country-principen innebär att samtliga utländska inkomster och samtliga utländska skatter från ett och samma land beaktas samtidigt.
  • Overall-principen innebär att samtliga utländska inkomster och samtliga utländska skatter beaktas samtidigt.

Sverige tillämpar ordinary credit enligt overall-principen

Den metod som används i avräkningslagen är ordinary credit enligt overall-principen. Avräkningslagens overall-princip tillämpas även när avräkning sker med stöd av bestämmelser i ett skatteavtal.

Exempel: ordinary credit

Sofia har en utländsk förvärvsinkomst på 100 000 kr på vilken utländsk skatt har betalats med 35 000 kr. Sofia har även en utländsk kapitalinkomst på 25 000 kr på vilken utländsk skatt har betalats med 3 750 kr. Den totala utländska skatten uppgår därmed till 38 750 kr. I bosättningslandet tas skatt ut på den utländska förvärvsinkomsten med 30 000 kr och på den utländska kapitalinkomsten med 7 500 kr, d.v.s. med totalt 37 500 kr.

När man tillämpar overall-principen jämför man den totala utländska skatten med den totala skatten på de utländska inkomsterna i bosättningslandet. Avräkning medges sedan med det lägsta av beloppen, d.v.s. med 37 500 kr.

Om man hade tillämpat per item-principen hade man jämfört varje inkomst och skatt på inkomsten för sig och avräkning hade medgetts med 33 750 kr (30 000 kr + 3 750 kr).

Omvänd credit innebär att källstaten medger avräkning

Omvänd credit (omvänd avräkning) innebär att källstaten medger avräkning för skatt som har betalats i hemviststaten.

Sverige tillämpar omvänd credit i vissa fall

Sverige tillämpar omvänd credit bl.a. på utbetalningar enligt svensk socialförsäkringslagstiftning till personer som enligt skatteavtalet mellan Sverige och Spanien har hemvist i Spanien.

För Sveriges del innebär omvänd credit att avräkning medges för utländsk skatt på svenska inkomster med högst så stor andel av den svenska skatten som avser de svenska inkomsterna som beskattas i utlandet.

Återbetalning av skatt som tas ut enligt SINK

Personer som är bosatta utomlands (begränsat skattskyldiga) beskattas med en definitiv källskatt på inkomst av tjänst enligt bestämmelserna i SINK. Skattskyldiga som beskattas enligt SINK och som får en inkomst på vilken omvänd credit ska tillämpas måste begära återbetalning av den särskilda inkomstskatten med det belopp som den svenska skatten ska sättas ned.

Matching credit ger avräkning för en fiktiv skatt

Matching credit innebär att avräkning medges

  • för en skatt som skulle ha tagits ut i den andra staten om inte denna andra stat (t.ex. på grund av sin lagstiftning om investeringsfrämjande åtgärder) befriat personen från skatt
  • med en högre procentsats än den andra staten får ta ut enligt inkomstartikeln i skatteavtalet.

Bestämmelser om matching credit finns i metodartikeln i vissa svenska skatteavtal med utvecklingsländer. Syftet med bestämmelserna är att uppmuntra till investeringar i det andra landet. Ofta finns det en uppräkning av de lagar eller lagrum enligt vilka befrielsen eller lindringen ska ha skett i den andra avtalsslutande staten.

Matching credit-bestämmelser är som regel tidsbegränsade och gäller vanligtvis under en tioårsperiod från det att respektive avtal ingicks. Efter tidsperiodens slut prövar staterna om det finns förutsättningar för att förlänga bestämmelserna. En förlängning måste godkännas av riksdagen. För att kunna tillämpa avtalet på rätt sätt är det därför viktigt att läsa metodartikeln i sin helhet.

Bestämmelser om fiktiv avräkning i IL

I IL finns en matching credit-liknande bestämmelse som ger möjlighet till s.k. fiktiv avräkning vid överföring av tillgångar och skulder i samband med fusioner eller fissioner inom EES.

IL innehåller även bestämmelser om möjlighet till fiktiv avräkning vid verksamhetsavyttring och partiell fission inom EES.

Carry forward och carry back

Carry forward innebär att en utländsk skatt som inte kan avräknas ett år, p.g.a. att avräkningsutrymmet inte räcker till, kan sparas och avräknas från skatt hänförlig till ett senare år. Avräkningslagen innehåller bestämmelser om carry forward.

Vissa stater (men inte Sverige) har också en möjlighet att medge avräkning för överskjutande utländsk skatt ett tidigare år, s.k. carry back.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:2) [1]