OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

I förvaltningslagen anges att beslut enligt lagen, med vissa undantag, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut enligt FL överklagas till allmän förvaltningsdomstol

I Förvaltningslagen, FL, anges att beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (22 a § första stycket första meningen). Om det i en lag eller annan författning föreskrivs att talan ska väckas vid eller överklagas till allmän förvaltningsdomstol, ska det göras vid en förvaltningsrätt (14 § första stycket lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, LAFD).

Undantag för överklaganden av vissa typer av beslut

Beslut i anställningsärenden och i ärenden som gäller meddelande av sådana föreskrifter som avses i 8 kap. RF, d.v.s. normgivningsärenden, överklagas inte till allmän förvaltningsdomstol (22 a § första stycket andra meningen FL). I stället får en myndighets beslut i anställningsärenden överklagas hos Statens överklagandenämnd (21 § anställningsförordningen [1994:373]). Beslut i normgivningsärenden kan under vissa förutsättningar överklagas hos regeringen (jfr prop. 1997/98:101 s. 62).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten om överklagandet till allmän förvaltningsdomstol har skett med stöd av den nyss nämnda bestämmelsens huvudregel (22 a § andra stycket FL).

Beslut ska överklagas till rätt förvaltningsrätt

Ett beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först har prövats, om det inte för ett visst slag av mål föreskrivs annat i lag eller förordning (14 § andra stycket LAFD).

Vilka förvaltningsrätter som finns, deras domkretsar och på vilka orter kanslierna ska vara belägna framgår av 5 § förordningen om allmänna förvaltningsdom­stolars behörighet m.m.

Bestämmelsen i 14 § andra stycket lagen om allmänna förvaltningsdomstolar har tolkats så att det är den beslutande ’arbetsenhetens’ placering … som blir avgörande när det gäller att bestämma vilken länsrätt (numera förvaltningsrätt) som skall pröva ett överklagande (prop. 2002/03:99 s. 257 f.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Anställningsförordning (1994:373) [1]
  • Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. [1]
  • Förvaltningslag (1986:223) [1] [2] [3]
  • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform [1]
  • Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1997/98:101 Översyn av förvaltningsprocessen; en allmän regel om domstolsprövning av förvaltningsbeslut m.m. [1]
  • Proposition 2002/03:99 Det nya Skatteverket, del 1 [1]