OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Förvaltningsbeslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol och förvaltningsrätten är första instans vid överklagande av Skatteverkets beslut.

Förvaltningsbeslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol

Skatteverkets beslut enligt FL, förvaltningsbeslut, överklagas till en allmän förvaltningsdomstol (40 § första stycket FL) och förvaltningsrätten är första instans (14 § första stycket LAFD). Med förvaltningsbeslut menas beslut i enskilda fall (prop. 2016/17:180 s. 257 f.).

Beslut ska överklagas till rätt förvaltningsrätt

Ett beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först har prövats, om det inte för ett visst slag av mål föreskrivs annat i lag eller förordning (14 § andra stycket LAFD).

Bestämmelsen har tolkats så att det är den beslutande ”arbetsenhetens” placering som blir avgörande när det gäller att bestämma vilken förvaltningsrätt som ska pröva ett överklagande (prop. 2002/03:99 s. 257 f.).

Vilka förvaltningsrätter som finns, deras domkretsar och på vilka orter kanslierna ska vara belägna framgår av 5 § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdom­stolars behörighet m.m.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten

För att få överklaga ett förvaltningsbeslut till kammarrätten krävs prövningstillstånd (40 § andra stycket FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. [1]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]
  • Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:99 Det nya Skatteverket, del 1 [1]
  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1]