OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får bevilja anstånd med betalning om personen riskerar att restföras och det antas finnas omständigheter som talar för att Skatteverket kommer att medge ett definitivt anstånd eller att Skatteverket kommer att sänka skatten eller avgiften så att krav på betalning inom kort bortfaller helt eller delvis.

Vad är ett handläggningsanstånd?

Skatteverket får bevilja anstånd med betalning av skatt eller avgift om det kan antas vara till fördel för det allmänna (63 kap. 23 § SFL). Paragrafen har två huvudsakliga funktioner, handläggnings-anstånd samt borgenärsanstånd. Ett uttalat syfte med denna bestämmelsen är att den ska minska behovet av att avvakta med indrivning enligt 70 kap. 2 § SFL (prop. 2010/11:165 s. 571, 1044 samt 1183). 63 kap. 23 § är en befogenhetsparagraf. Paragrafen ger Skatteverket rätt att bevilja anstånd med betalning av skatt, avgift eller ränta. Paragrafen ger inte den betalningsskyldige någon rätt till anstånd och vårt beslut går inte att överklaga. Däremot kan skattebetalaren begära omprövning.

Vilka kan få det?

Handläggningsanstånd kan ges till såväl näringsidkare som privatpersoner.

När kan det bli aktuellt?

Skatteverket kan bevilja handläggningsanstånd

  • i avvaktan på ändringsanstånd eller beslut om sänkt skatt
  • i avvaktan på att säkerhet kommer in
  • vid företagsrekonstruktion
  • i avvaktan på att Skatteverket beviljar borgenärsanstånd.

Ett grundläggande krav för handläggningsanstånd är att det finns en omedelbar risk för att den skattskyldige kommer att restföras om det inte medges. Att det finns andra restförda skulder behöver inte hindra ett handläggningsanstånd.

Ett ytterligare grundläggande krav är att det finns omständigheter som talar för att Skatteverket kommer att medge ett definitivt anstånd eller att Skatteverket kommer att sänka skatten eller avgiften så att krav på betalning inom kort bortfaller helt eller delvis.

Eftersom det är en ren befogenhetsbestämmelse, får Skatteverket bevilja handläggningsanstånd även utan ansökan om det (prop. 2010/11:165 s. 1044).

I de fall ett handläggningsanstånd kan bli aktuellt på grund av en ansökan från den skattskyldige, så krävs det att en ansökan om annat anstånd än handläggningsanstånd eller annan ansökan som kan komma att sätta ner skatt, avgift eller ränta kommer in i så god tid att Skatteverket hinner göra en översiktlig bedömning av ärendet innan restföring sker.

I avvaktan på ändringsanstånd eller beslut om sänkt skatt

Skatteverket kan bevilja ett tillfälligt hanläggningsanstånd om

  • den betalningsskyldige har överklagat eller begärt omprövning av ett skattebeslut och har även ansökt om ändringsanstånd med betalning av skatten
  • det finns skäl som talar för att ett definitivt anstånd kan komma att beviljas.

I det läget kan Skatteverket, om skatten är på väg att restföras, bevilja ett tillfälligt anstånd enligt 63 kap. 23 § SFL i avvaktan på att frågan om s.k. ändringsanstånd enligt 63 kap. 4 § SFL prövas.

I avvaktan på att säkerhet kommer in

Skatteverket kan bevilja ett tillfälligt handläggningsanstånd om Skatteverket har krävt in en säkerhet i samband med ändringsanstånd enligt 63 kap. 4 SFL eller 63 kap. 5 § SFL. Detta för att förhindra restföring under den period som den betalningsskyldige har på sig för att skaffa fram säkerhet.

Vid företagsrekonstruktion

Vid inledandet av en företagsrekonstruktion förekommer det att gäldenären begär att Skatteverket ska underlåta att restföra skatter och avgifter som hänför sig till tiden före inledandet. Eftersom skulderna kommer att omfattas av ett eventuellt framtida ackord får de i princip inte betalas (2 kap. 15 § första stycket 1 FrekL). Även om det från början står klart att det krävs en ackordsuppgörelse för att rekonstruktionen ska lyckas kan det behövas ytterligare tid för att lägga fram ett konkret ackordsförslag. Innan ett sådant förslag presenterats kan anstånd enligt 63 kap. 4 § SFL inte meddelas.

I avvaktan på att Skatteverket beviljar borgenärsanstånd

Skatteverket kan bevilja ett tillfälligt handläggningsanstånd om Skatteverket har startat en utredning om något, om ett borgenärsanstånd enligt 63 kap. 23 § SFL eventuellt ska medges och personen riskerar att restföras under utredningstiden.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3]