OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Artikeln saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal.

Artikel 24 avser att förhindra att inkomst eller förmögenhet som förvärvas respektive innehas av dödsbo beskattas både hos dödsboet och hos dödsbodelägare. I artikel 4 punkt 1 b) finns en särskild bestämmelse om när dödsbo anses ha hemvist i en avtalsslutande stat.

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att artikel 24 innebär att en delägare i ett danskt dödsbo, vid sin försäljning av aktier som förvärvats genom arv, inte ska beskattas i Sverige för den del av kapitalvinsten som dödsboet har beskattats för i Danmark i samband med arvskiftet (HFD 2015 ref. 59).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]

Rättsfallskommentarer

  • HFD, mål nr 1082-15, artikel 24 i nordiska skatteavtalet [1]