OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2023.

Undantag från skatteplikt vid import

Huvudregeln är att mervärdesskatt ska betalas vid import (1 kap. 1 § första stycket 3 ML). Från huvudregeln finns undantag. Om omsättningen av en vara är undantagen från skatteplikt är även import av varan undantagen från skatteplikt. Mervärdesskatt ska därför inte betalas vid import för sådana varor för vilka omsättningen är undantagen från skatteplikt enligt någon bestämmelse i 3 kap. eller i 9 c kap. ML.

Tjänst i samband med import

För att undvika dubbelbeskattning av tjänster vid import av varor till unionen undantas sådan omsättning av tjänster från skatteplikt som utgör bikostnader och ska ingå i beskattningsunderlaget vid import av varan (3 kap. 32 § ML).

Undantaget från skatteplikt är även tillämpligt när bikostnaden avser en försändelse som omfattas av skattefrihet enligt lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import.

Detsamma gäller om en sådan bikostnad ska ingå i beskattningsunderlaget vid införsel till ett annat EU-land i enlighet med det landets tillämpning av artikel 86.1 b i mervärdesskattedirektivet. Även om det avser ”det landets tillämpning” av artikel 86.1 b mervärdesskattedirektivet bör det kunna presumeras att det landets tillämpning och rätt har det innehåll som framgår av artikel 86.1 b (prop. 2010/11:28 s. 55).

Exempel: returtransport omfattas inte av undantaget

En åkare utför en conteinertransport åt en svensk importör. Godset kommer från Antwerpen till Stockholms hamn och transporteras vidare till Eskilstuna som är slutdestinationen (detta framgår av den internationella frakthandlingen). Därefter transporteras containern tillbaka från Eskilstuna till Stockholm. Ingår den sista transporten som ett led i importen och omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 32 § ML?

Svar: Sådan returtransport utgör en separat transporttjänst. Enligt 7 kap. 8 § ML ska i beskattningsunderlaget vid importen ingå alla bikostnader fram till bestämmelseorten för importen. Kostnaden för returtransporten uppkommer efter det att varan levererats till bestämmelseorten och ingår därför inte i beskattningsunderlaget vid importen. Tillhandahållandet av returtransporten omfattas därför inte av undantaget i 3 kap. 32 § ML.

Skattefri import

Import som medför frihet från skatt enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 § första stycket ML. Bestämmelserna i ML motsvaras av bestämmelserna i artikel 143 i mervärdesskattedirektivet.

Skattefrihet enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. medges i regel för en vara som övergår till fri omsättning under sådana omständigheter som befriar en tullpliktig vara från tull enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009, lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. eller föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa. Tullfrihet medges vid import av vissa varor för att främja handeln. Som exempel kan nämnas varuprover av försumbart värde och produkter som används eller förbrukas i samband med en mässa eller liknande evenemang.

Detta innebär, med vissa undantag, att om en vara blir tullfri enligt dessa regler behöver inte heller mervärdesskatt betalas.

Återimport

Enligt 2 kap. 5 § i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. medges frihet från skatt för unionsvara (en vara som har sitt ursprung inom EU eller som har förtullats i EU) som efter att ha förts ut från Sverige, eller annat EU-land, till tredjeland återinförs till Sverige utan att ha bearbetats under tiden. Vid återimport av varor som har bearbetats kan det däremot bli frågan om beskattning i enlighet med 7 kap. 9 § första stycket ML.

För skattefrihet krävs att återimporten görs av samma person som gjort utförseln och varorna måste omfattas av tullbefrielse vid införseln till Sverige. Frihet från skatt medges inte om den tidigare utförseln medfört återbetalningsrätt eller om varorna annars inte blivit belagda med skatt vid utförseln, t.ex. genom att bestämmelserna om export i 5 kap. 3 a § ML varit tillämpliga vid omsättning av varorna. Om säljaren återinför en vara och återinförseln beror på att ett köp har återgått ska skattefrihet medges även om återbetalning medgetts eller om varorna annars inte blivit belagda med skatt vid utförseln (prop. 2007/08:25 s. 222 ff.).

Import av fordon

I vissa fall kan en personbil föras in till landet utan att mervärdesskatt ska betalas. Detta gäller enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m. när

Import för omsättning till annat EU-land

Från skatteplikt undantas import av vara som efter importen ska omsättas till ett annat EU-land på sätt som anges i 3 kap. 30 a § första stycket 1, 2, 3, 3 a, 4, andra eller fjärde stycket ML (3 kap. 30 § andra stycket 1 och 2 ML). D.v.s. att varan efter importen omsätts till en köpare i ett annat EU-land och det utgör ett unionsinternt förvärv för köparen eller att omsättningen är undantagen från skatteplikt. Med omsättning avses även överföring av varor från Sverige till ett annat EU-land, se 2 kap. 1 § andra stycket ML.

Tre förutsättningar ska vara uppfyllda

I de fall varorna efter importen ska transporteras till ett annat EU-land på grund av att de omsatts till en beskattningsbar person i ett annat EU-land eller överförs till en beskattningsbar persons egen verksamhet i ett annat EU-land ska tre förutsättningar vara uppfyllda för att undantaget ska bli tillämpligt. Vid importen ska importören

  • uppge sitt eget registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige
  • uppge köparens registreringsnummer till mervärdesskatt i ett annat EU-land, eller sitt eget registreringsnummer till mervärdesskatt i ett annat EU-land, om det gäller överföring av varor
  • uppvisa handlingar till stöd för avsikten att varorna ska transporteras ut ur Sverige till ett annat EU-land.

Registreringsnumren till mervärdesskatt ska anges vid den tidpunkt då skattskyldigheten skulle ha inträtt om importen varit skattepliktig (3 kap. 30 § tredje stycket ML).

Bestämmelserna i 3 kap. 30 § andra stycket 1 och 2, tredje och fjärde stycket ML motsvaras av artikel 143.1 d och 143.2 i mervärdesskattedirektivet.

Importören måste vara registrerad till mervärdesskatt

Syftet med villkoren är att motverka att ekonomiska aktörer undandrar mervärdesskatt genom att utnyttja skillnader i rättstillämpningen mellan medlemsstaterna. Regleringen innebär att också möjligheten för utländska beskattningsbara personer att registrera sig till mervärdesskatt genom importombud har slopats.

Samtliga importörer som vill undanta importen av varor med stöd av 3 kap. 30 § andra stycket ML måste registreras till mervärdesskatt i eget namn och därmed få ett eget registreringsnummer. (De företagare som behöver anlita ett ombud för redovisningen av mervärdesskatt får göra det i enlighet med reglerna i 6 kap. 2−3 §§ SFL, d.v.s. ombud för utländska beskattningsbara personer. Yrkandet om undantag från skatteplikt ska framställas i tulldeklarationen (prop. 2010/11:14 s. 11 ff.).

Exempel: import för omsättning till ett annat EU-land

SE i Sverige köper en byrå från N i Norge. SE är en beskattningsbar person och registrerad till mervärdesskatt i Sverige. Byrån transporteras från Norge till Sverige. SE vet redan då varan förs in i Sverige att byrån ska säljas vidare till en finsk beskattningsbar person, FI och fakturerar FI för denna omsättning. FI har angett sitt VAT-nummer och varan ska transporteras till Finland.

SE anger i fakturan att försäljningen är undantagen från skatteplikt med stöd av 3 kap. 30 § andra stycket ML och anger sitt eget och FI:s registreringsnummer till mervärdesskatt i respektive länder. SE ser även till att ha bevisning för att varan är avsedd att transporteras till Finland i det fall Skatteverket begär det.

Omsättningen till FI sker i Sverige (5 kap. 2 § första stycket 3 ML) och är undantagen från skatteplikt (3 kap. 30 a § ML). Mervärdesskatt betalas inte till Skatteverket vid importen med stöd av 3 kap. 30 § andra stycket 2, tredje stycket samt fjärde stycket ML.

Här är det fråga om ett undantag från skatteplikt enligt ML till skillnad mot vad som gäller vid s.k. transitering där mervärdesskatt vid importen inte tas ut på grund av att det inte sker någon import.

Import till annat EU-land för omsättning till Sverige

Import av vara till annat EU-land kan vara undantagen från skatteplikt på motsvarande sätt i det andra EU-landet, d.v.s. på grund av att varan förs in i det landet från ett tredjeland för att omsättas till Sverige. I sådant fall ska förvärvet i Sverige beskattas som ett unionsinternt förvärv om förutsättningarna i 2 a kap. ML är uppfyllda.

Exempel: import via annat EU-land

SE, som är registrerad till mervärdesskatt i Sverige, importerar en vara till Portugal från USA. Han transporterar den sedan vidare till Sverige för att använda den i den egna verksamheten här i landet. SE gör ett unionsinternt förvärv i Sverige enligt 2 a kap. 9 § ML.

Här är det frågan om att varan importeras till Portugal, d.v.s. den blir genom importen en unionsvara till skillnad mot vad som gäller vid transitering.

Import av gas, el, värme eller kyla

Import av gas, el, värme eller kyla är undantaget från skatteplikt under vissa förutsättningar. Undantaget syftar till att undvika dubbelbeskattning med anledning av de särskilda bestämmelser om omsättningsland som finns för dessa varor i 5 kap. 2 c och 2 d §§ ML (prop. 2010/11:28 s. 32 f).

Gas

Import av gas som transporteras genom samtliga naturgassystem eller gasnät anslutna till dessa är undantaget från mervärdesskatt (3 kap. 30 § femte stycket 1 a ML). Undantaget omfattar även gas som förs över från ett fartyg som transporterar gas till ett naturgassystem eller till ett rörledningsnät uppströms (3 kap. 30 § femte stycket 1 b ML). Detta gäller enbart gas som förs över från fartyget direkt till ett sådant rörledningsnät. Undantaget gäller däremot inte om gasen överförs först från fartyget till t.ex. en tankbil eller järnvägsvagn och sedan till ett sådant rörledningsnät.

Värme eller kyla

Import av värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla är också undantaget från skatteplikt. I praktiken bör med detta förstås att det huvudsakligen avser nät för fjärrvärme och fjärrkyla (3 kap. 30 § femte stycket 3 ML).

El

Från skatteplikt undantas även import av el (3 kap. 30 § femte stycket 2 ML).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]
  • Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor [1]
  • Proposition 2010/11:14 Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor [1]
  • Proposition 2010/11:28 Vissa tekniska mervärdesskattefrågor [1] [2]

Ställningstaganden

  • Undantag från skatteplikt – bikostnad vid import [1]