OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Här får du veta vad en kooperativ ekonomisk förening är enligt inkomstskattelagen.

Alla ekonomiska föreningar är i huvudsak kooperativa

En ekonomisk förening måste uppfylla kraven i EFL för att kunna registreras. Ett av kraven är att föreningens ändamål ska vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar (1 kap. 1 § EFL). Föreningen ska i huvudsak bedriva kooperativ verksamhet för att registreras som en ekonomisk förening. Detta innebär att alla registrerade ekonomiska föreningar till sin natur är kooperativa.

Kooperativ förening enligt inkomstskattelagen

Med kooperativ förening avses en ekonomisk förening som är öppen på det sätt som anges i 3 kap. 1 § EFL och som tillämpar lika rösträtt (39 kap. 21 § första stycket IL). Även äldre föreningar (registrerade före 1 januari 1953) som inte omfattas av kravet på öppenhet i 3 kap 1 § EFL, måste vara öppna på det sättet för att anses som kooperativa när man tillämpar IL (prop. 1999/2000:2 del 2 sid. 455).

Nytt: 2016-07-07

Förening med investerande medlemmar

Om en förening har investerande medlemmar ska värdet av dessa medlemmars röster i vissa fall sättas ner (7 kap. 3 § tredje stycket EFL). Denna regel kan leda till att en investerande medlems röst i ett enskilt fall inte är lika mycket värd som en annan medlems röst. En sådan begränsning av rösträtten ska inte påverka bedömningen av om föreningen tillämpar lika rösträtt (39 kap. 21 § andra stycket IL samt prop. 2015/16:4 sid. 197).

Försäljning till personer som inte uppfyller kraven för inträde i föreningen

När det gäller öppenheten så finns det ett tillägg i IL. Om en ekonomisk förening bedriver försäljning till personer som inte uppfyller kraven för inträde i föreningen, ska föreningen för att anses öppen ge dem samma rätt till återbäring på köpta varor som medlemmarna får (39 kap. 21 § första stycket IL).

Kooperativa föreningars centralorganisationer

Kooperativa föreningars centralorganisationer anses som öppna även om de beviljar inträde bara för sådana lokala föreningar som uppfyller centralorganisationens krav på stadgar, skötsel och solidaritet, och även om bara ett enda företag inom varje område antas som medlem (39 kap. 21 § tredje stycket IL).

Kravet på lika rösträtt innebär att varje medlem ska ha en röst. En centralorganisation anses fortfarande vara kooperativ, även om rösträtten bland dess förstahandsmedlemmar – föreningarna – utövas i förhållande till föreningarnas medlemsantal (39 kap. 21 § tredje stycket IL).

Medlemsfrämjande förening

En så kallad medlemsfrämjande förening är en kooperativ förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att verka för att de deltar i ekonomisk verksamhet som en eller flera andra ekonomiska föreningar bedriver. Dess tillgångar ska till övervägande del bestå av andelar i den eller de andra föreningarna (39 kap. 21 a § IL samt prop. 1999/2000:88).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1999/00:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]
  • Proposition 1999/2000:88 Registrering av medlemsfrämjande föreningar [1]
  • Proposition 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar [1]