OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Företag

Lagtexten innehåller en uppräkning av vilka associationsformer som räknas som företag i 40 kap. IL (40 kap. 3 § IL). Dessa är

 • svenskt aktiebolag
 • svensk ekonomisk förening
 • svensk sparbank
 • svenskt ömsesidigt försäkringsföretag
 • svensk stiftelse
 • svensk ideell förening
 • utländskt bolag.

Underskottsföretag

För att reglerna i 40 kap. IL ska gälla måste företaget som har varit med om en ägarförändring definieras som ett underskottsföretag.

Ett underskottsföretag är ett företag som hade ett underskott av näringsverksamhet året före ägarförändringen. Ett företag som har ett eget eller ett övertaget underskott från tidigare år, som inte har fått dras av än på grund av att det är spärrat på något sätt, är också ett underskottsföretag. De spärrar som kan vara aktuella är koncernbidragsspärren, spärr efter en kvalificerad fusion eller fission, spärr efter en verksamhetsavyttring och spärr efter en partiell fission (40 kap. 4 § IL).

Underskott samma år som ägarförändringen

Ett underskott av näringsverksamhet som uppkommer samma år som ägarförändringen sker omfattas inte av spärreglerna. Det innebär att ett företag som redovisade ett överskott av näringsverksamhet året före ägarförändringen, men som redovisar ett underskott för det år då en ägarförändring sker, inte är ett underskottsföretag.

Fållade kapitalförluster och negativt underlag för SLP räknas inte som underskott

Fållade förluster, d.v.s. kvarvarande kapitalförluster på delägarrätter och fastigheter på grund av bestämmelserna i 48 kap. 26 § IL och 25 kap. 12 § IL, räknas inte som sådana underskott av näringsverksamhet som gör att företaget blir ett underskottsföretag (prop. 1999/2000:2, del 2, s. 462). Sådana kvarvarande kapitalförluster omfattas därför inte av reglerna i 40 kap. IL.

Ett negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader som ska dras av när underlaget beräknas nästföljande beskattningsår (enligt 2 § l SLPL), är inte heller ett sådant underskott som omfattas av reglerna i 40 kap. IL.

Bestämmande inflytande

Ett företag anses i 40 kap. IL ha bestämmande inflytande över ett annat företag om det andra företaget är ett dotterföretag till det första företaget. Detta regleras, förutom för utländskt bolag, genom att lagtexten hänvisar till den civilrättsliga lagstiftningen för respektive företagsform nedan. När ett utländskt bolag och en fysisk person m.fl. har bestämmande inflytande över ett företag är särskilt reglerat (40 kap. 5 § IL).

Ett aktiebolag är moderbolag och en annan juridisk person är dotterföretag

Ett svenskt aktiebolag anses ha bestämmande inflytande över ett annat företag om det andra företaget är ett dotterföretag till bolaget enligt 1 kap. 11 § ABL. Innebörden av detta är att det bestämmande inflytandet kan omfatta flera led, d.v.s. ett moderbolag har bestämmande inflytande inte bara över sina dotterföretag utan även över sina dotterdotterföretag o.s.v.

Läs om koncern i aktiebolagslagen.

Ekonomisk förening

En svensk ekonomisk förening anses ha bestämmande inflytande över ett annat företag om detta andra företag är ett dotterföretag till föreningen enligt 1 kap. 4 § EFL.

Sparbank

En svensk sparbank anses ha bestämmande inflytande över ett annat företag om detta andra företag är ett dotterföretag till banken enligt 1 kap. 2 § sparbankslagen eller 1 kap. 5 § lagen om medlemsbanker.

Stiftelse

En svensk stiftelse anses ha bestämmande inflytande över ett annat företag om detta andra företag är ett dotterföretag till stiftelsen enligt 1 kap. 5 § SL.

Ideell förening

En svensk ideell förening anses ha bestämmande inflytande över ett annat företag om detta andra företag är ett dotterföretag till föreningen enligt 1 kap. 4 § ÅRL.

Utländskt bolag, fysisk person, dödsbo, annan juridisk person än ett utländskt bolag samt handelsbolag

Ett utländskt bolag anses ha ett bestämmande inflytande över ett företag om detta företag skulle ha varit ett dotterföretag till bolaget, i det fall bolaget hade varit ett svenskt aktiebolag. Man måste göra en fiktiv prövning av om det skulle ha rått ett dotterbolagsförhållande enligt 1 kap. 11 § ABL om det utländska bolaget i stället varit svenskt. Motsvarande prövning ska göras när man bedömer om en fysisk person, ett dödsbo eller en annan utländsk juridisk person än ett utländskt bolag får bestämmande inflytande över ett företag (40 kap. 5 § tredje stycket IL).

Enligt en sådan fiktiv prövning kan ett handelsbolag också anses ha bestämmande inflytande. Definitionen omfattar svenska handelsbolag där en fysisk person, ett dödsbo eller en annan juridisk person än ett utländskt bolag är delägare. Dessa personer kan vara delägare i handelsbolaget direkt eller indirekt genom ett eller flera svenska handelsbolag.

Koncern

Definitionen av begreppet koncern har betydelse vid ägarförändringssituation 1 och 4. Läs mer om dessa på sidan Ägarförändringssituationer. Lagstiftaren har hänvisat till civilrättslig lagstiftning och kompletterat definitionen med en särskild reglering för utländska företagsgrupper och utländska bolag (40 kap. 6 § IL).

Till koncern räknas i 40 kap. IL

 • en koncern enligt någon av de bestämmelser som räknas upp i definitionen av bestämmande inflytande i 40 kap. 5 § första stycket IL (d.v.s. enligt 1 kap. 11 § ABL, 1 kap. 4 § EFL, 1 kap. 2 § sparbankslagen, 1 kap. 5 § lagen om medlemsbanker eller 1 kap. 5 § SL)
 • en koncern enligt 1 kap. 4 § ÅRL, om det är en svensk ideell förening som är moderföretag
 • en motsvarande utländsk företagsgrupp, om moderföretaget hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller är ett utländskt bolag.

Av ovanstående kan konstateras att en fysisk person eller ett dödsbo aldrig kan ingå i en koncern när man tillämpar 40 kap. IL.

Moderföretag

Lagstiftaren har hänvisat till civilrättslig lagstiftning och kompletterat definitionen med en särskild reglering för ett utländskt bolag (40 kap. 7 § IL).

Med moderföretag avses i 40 kap. IL

 • ett företag som är moderföretag enligt någon av de bestämmelser som räknas upp i definitionen av bestämmande inflytande i 40 kap. 5 § första stycket IL (d.v.s. enligt 1 kap. 11 § ABL, 1 kap. 4 § EFL, 1 kap. 2 § sparbankslagen, 1 kap. 5 § lagen om medlemsbanker eller 1 kap. 5 § SL)
 • en svensk ideell förening som är moderföretag enligt 1 kap. 4 § ÅRL
 • ett utländskt bolag som skulle ha varit ett moderbolag om det hade varit ett svenskt aktiebolag.

Ägarförändring

En ägarförändring är en sådan förändring av det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag som anges i 40 kap. 10–14 §§ IL (40 kap. 8 § IL). Läs mer på sidan Ägarförändringssituationer.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1999/00:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]