OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Vad innebär en delning av aktiebolag?

Reglerna om delning innebär en uppdelning av ett aktiebolag genom ett särskilt förfarande där tillgångar och skulder övergår direkt på de nya bolagen utan något särskilt utdelnings- eller likvidationsförfarande (24 kap. 2 § ABL).

Aktiebolagslagen saknar särskild reglering om gränsöverskridande delning.

En delning kan innebära en risk för bolagens borgenärer. För att skydda bolagens borgenärer finns det därför bestämmelser som ger dem rätt att motsätta sig delningen om de inte får betalt eller en betryggande säkerhet

Fission

Delning kan genomföras genom att det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag och det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation, s.k.fission (24 kap 1 § andra stycket 1 ABL).

Partiell fisson (Avknoppning)

Delning kan också ske genom att en del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses, s.k. partiell fission eller avknoppning. Övertagande bolag kan vara redan bildade aktiebolag eller bolag som bildas genom delningen (24 kap. 1 § andra stycket 2 ABL).

Genomförande av en delning

En delning genomförs i flera steg.

Delningsplan

Styrelserna för överlåtande och övertagande bolag ska upprätta en gemensam delningsplan. Planen ska bland annat innehålla en noggrann beskrivning av vilka tillgångar och skulder som ska överföras till vart och ett av bolagen (24 kap. 8-11 §§ ABL).

Granskning av revisorer

Delningsplanen ska granskas av revisorer. Revisorerna ska särskilt yttra sig över om delningen innebär en fara för att borgenärerna i ett övertagande bolag inte ska få betalt för sina fordringar (24 kap. 13 § ABL). Detta yttrande har stor betydelse för det övertagande bolagets borgenärer. Revisorernas yttrande i denna del är nämligen avgörande för om borgenärerna ska kunna motsätta sig delningen och påkalla full betalning eller säkerhet för sina fordringar.

Registrering av delningsplanen

Planen ska inom en månad ges in till Bolagsverket för registrering. Registreringen ska kungöras. Registrering är dock inte nödvändig om delningen enbart gäller privata bolag och alla aktieägare skrivit under planen (24 kap. 16 § ABL).

Bolagsstämmor

Aktieägarna i det överlåtande bolaget ska godkänna delningsplanen på bolagsstämma. Bolagsstämma ska även hållas i ett övertagande bolag om det begärs av ägarna till minst fem procent av aktierna. Om någon bolagsstämma inte godkänner planen förfaller frågan om delning (24 kap. 17–20 §§ ABL).

Underrättelse till kända borgenärer

När delningsplanen godkänts i samtliga bolag ska kända borgenärer underrättas om beslutet. Borgenärerna i det övertagande bolaget behöver inte underättas om revisorerna i yttrandet har uttalat att det inte finns någon risk för dessa borgenärer (24 kap. 21 § ABL).

Ansökan till Bolagsverket

Det överlåtande bolaget ska ansöka om tillstånd att verkställa delningsplanen. Ansökan ska göras till Bolagsverket. Bolagsverket ska pröva om det föreligger grund för avslag.

Kallelse på borgenärer

Om det inte föreligger något hinder mot att verkställa planen ska Bolagsverket kalla bolagens borgenärer. Borgenärerna i de övertagande bolagen ska dock inte kallas om revisorerna i sitt yttrande över delningsplanen har uttalat att delningen inte medför någon fara för dessa borgenärer (24 kap. 24 § ABL).

Kallelsen, som ska kungöras i Post – och Inrikes tidningar, ska innehålla ett föreläggande för den som vill motsätta sig ansökan att göra detta inom viss tid.

Bolagsverket ska alltid skicka en särskild underrättelse till Skatteverket. Om bolaget har skulder registrerade hos Kronofogden ska Skatteverket informera Kronofogden om att en underättelse har kommit in (9 § BorgF).

Överlämnande till tingsrätt vid bestridande

Om någon borgenär motsätter sig ansökan ska Bolagsverket överlämna ärendet till tingsrätten för beslut (24 kap. 25 § ABL). För att tingsrätten ska få lämna tillstånd till fusionen krävs att den eller de borgenärer som motsatt sig ansökan får fullbetalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. I annat fall ska ansökan avslås av tingsrätten (24 kap. 26 § ABL).

Registrering av delningen

Efter att Bolagsverket eller domstolen har lämnat tillstånd att verkställa delningsplanen ska styrelserna för de övertagande bolagen inom två månader anmäla delningen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Det är först sedan denna registrering skett som delningens rättsverkningar gäller (24 kap. 27 § ABL).

Om anmälan inte ges in i rätt tid är frågan om delning förfallen (24 kap. 29 § ABL).

Rättsverkningar – vad händer efter att delningen har registrerats?

En delning som har registrerats hos Bolagsverket har följande rättsverkningar (24 kap. 28 § ABL):

  • Det överlåtande bolagets tillgångar och skulder, med undantag för skadeståndsanspråk som har samband med delningen, övergår till det eller de övertagande bolagen i enlighet med vad som anges i delningsplanen.
  • Aktieägare i det överlåtande bolaget blir aktieägare i övertagande bolag.
  • Överlåtande bolag som ska upplösas genom delningen anses upplösta.
  • Övertagande bolag, som ska bildas genom delningen anses bildade.

Efter delningen kommer det att finnas två eller flera bolag med tillgångar och skulder från det överlåtande bolaget. Vilka skulder och tillgångar som ska överföras till respektive bolag ska framgå av delningsplanen. Om en skuld som åvilar det överlåtande bolaget genom delningen ska överföras till ett övertagande bolag, svarar det senare bolaget efter delningen för skulden utan någon begränsning. Förmår det övertagande bolaget inte betala skulden, svarar de övriga övertagande bolagen solidariskt för skulden, dock med ett belopp som för varje bolag motsvarar det verkliga värdet av den nettobehållning som har tilldelats bolaget vid delningen.

Om en skuld som åvilar det överlåtande bolaget inte behandlas i delningsplanen, svarar de övertagande bolagen eller vid avknoppning det eller de övertagande bolagen och det överlåtande bolaget för skulden solidariskt och utan begränsning (24 kap. 5 § ABL). Borgenären kan således vända sig till vilket som helst av bolagen och begära full betalning. Detta gäller även skulder som inte var kända vid upprättandet av delningsplanen t.ex. skadeståndsanspråk.

En innehavare av företagsinteckning i ett överlåtande bolag har inte rätt att göra den gällande mot det övertagande bolaget. Liksom vid fusion har den bedrivna intecknade verksamheten i det överlåtande bolaget upphört som inteckningsenhet om bolaget har upplösts och därmed har företagshypoteket upphört att gälla i verksamheten (NJA 1990 s. 3). Det får antas att inte heller borgen kan göras gällande mot det övertagande bolaget om det har upplösts. Finns det bolaget däremot kvar efter avknoppning bör både företagsinteckning och borgen kunna göras gällande.

En fission och partiell fission, kan påverka beskattning av de inblandade bolagen och deras delägare.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 1990 s. 3 [1]

Lagar & förordningar