OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Vad innebär en fusion av ekonomiska föreningar?

En fusion innebär att två eller flera ekonomiska föreningar går samman genom att samtliga tillgångar och skulder överförs på en av föreningarna, samtidigt som de överlåtande föreningarna upplöses. Medlemmar i de överlåtande föreningarna blir medlemmar i den övertagande föreningen.

Precis som vid fusion av aktiebolag kan en fusion av ekonomiska föreningar ske genom absorption eller kombination.

Fusion mellan en ekonomisk förening och ett helägt aktiebolag

Om en ekonomisk förening äger samtliga aktier i ett dotteraktiebolag kan aktiebolaget genom absorption gå upp i den ekonomiska föreningen (12 kap. 21 § EFL).

Genomförande av en fusion

Bestämmelserna om fusionens genomförande, Skatteverkets möjlighet att skjuta upp fusionen en viss tid, borgenärsskyddet och fusionens rättsverkningar är i huvudsak detsamma som vid fusion av aktiebolag (12 kap. 4–19 §§ EFL).

Nytt: 2016-08-18

Vid fusion genom absorption ska revisorerna särskilt yttra sig över om fusionen medför fara för att borgenärerna i den övertagande föreningen inte ska få sina fordringar betalda (12 kap. 5 a § EFL).

Samtliga föreningar som deltar i fusionen ska underrätta sin kända borgenärer om beslutet. Den övertagande föreningens borgenärer behöver dock inte underrättas om revisorerna i sitt yttrande har uttalat att fusionen inte medför någon fara för dessa borgenärer (12 kap. 10 § EFL).

Bolagsverket ska kalla samtliga föreningars borgenärer. Om revisorerna i sitt yttrande har uttalat att fusionen inte medför någon fara för borgenärerna i den övertagande föreningen behöver verket dock inte kalla dessa borgenärer (12 kap. 14 § EFL).

Tidigare:

En skillnad är dock att vid fusion av ekonomiska föreningar behöver inte revisorerna särskilt yttra sig över om fusionen innebär en risk för den övertagande föreningens borgenärer. Inte heller ska den övertagande föreningens borgenärer underrättas eller kallas under förfarandet.

Gränsöverskridande fusioner

Bestämmelserna om gränsöverskridande fusioner överensstämmer i huvudsak med vad som gäller vid fusion av aktiebolag (12 kap. 22–43 §§ EFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar