OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2018.

Om Skatteverket behandlar personuppgifter i strid med SdbL ska Skatteverket rätta personuppgifterna om den registrerade personen begär det. Skatteverket kan bli skyldigt att betala skadestånd till den registrerade med anledning av den felaktiga behandlingen.

Rätta felaktigt behandlade personuppgifter

Om Skatteverket behandlar personuppgifter i strid med SdbL eller andra anslutande författningar ska Skatteverket rätta personuppgifterna, om den registrerade personen begär det. Skatteverket ska tillämpa PuL:s bestämmelser om rättelse (3 kap. 3 § SdbL).

Om Skatteverket har lämnat ut sådana personuppgifter till tredje man som myndigheten har behandlat i strid med SdbL, ska Skatteverket under vissa förutsättningar informera tredje man om att Skatteverket har rättat, blockerat eller utplånat uppgifterna.

En viss begränsning i Skatteverkets skyldighet att rätta personuppgifter anges i 3 kap. 2 a § SdbL.

Bestämmelserna om rättelse gäller inte för juridiska personer eller för avlidna.

Betala skadestånd för felaktigt behandlade personuppgifter

Om Skatteverket har behandlat personuppgifter i strid med SdbL eller andra anslutande författningar ska Skatteverket ersätta den registrerade personen för sådan skada och kränkning som den felaktiga behandlingen har orsakat, genom att betala ett skadestånd. Skatteverket ska tillämpa PuL:s bestämmelse om skadestånd (3 kap. 3 § SdbL).

Bestämmelserna om skadestånd gäller inte för juridiska personer eller för avlidna.

Överklaga Skatteverkets beslut om rättelse eller beslut om information

Skatteverkets beslut om rättelse och beslut om information till den registrerade efter ansökan enligt 26 § PuL får överklagas. Beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (3 kap. 4 § SdbL).

Andra beslut än beslut om rättelse och beslut om information till den registrerade efter ansökan enligt 26 § PuL får inte överklagas.

Bestämmelserna om överklagande gäller inte för juridiska personer eller för avlidna.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet [1] [2] [3] [4]