OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Vägavgift tas ut enligt lagen om vägavgifter för vissa tunga fordon. Hur vägavgiften betalas beror på om fordonet är svenskt eller utländskt.

Svenska fordon

För svenska fordon gäller vägavgiften på hela vägnätet och avgiften tas ut för ett år i taget (10 § första stycket LVA).

Avgiften betalas till Transportstyrelsen

En fordonsägare som ska betala vägavgift får ett beslut med inbetalningskort på vägavgift från Transportstyrelsen. Vägavgiften betalas till Transportstyrelsens särskilda konto för vägavgift. Betalningen ska finnas bokförd på Transportstyrelsens särskilda konto för vägavgift senast angiven dag (15 § LVA).

När ska vägavgiften betalas?

Vägavgiften ska betalas under kalendermånaden före avgiftsperioden.

Så länge fordonet därefter är avgiftspliktig utan avbrott kommer det att löpande ha samma avgiftsperiod påföljande år. Om avgiftsperioden brutits – exempelvis genom att fordonet ställts av – tas avgift ut från och med den dag då den ställs på igen och ett år framåt. Avgiften ska då vara betald på Transportstyrelsens konto för vägavgift senast tre veckor efter att fordonet blev avgiftspliktig. Om fordonets beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut med ett annat belopp ska ny vägavgift betalas för ett år. Avgiften ska vara betald senast tre veckor efter utgången av den kalendermånad under vilken registreringsbesiktningen skedde (13 § LVA).

Användningsförbud om vägavgift inte är betald

En vägavgiftspliktigt fordon får inte användas om inte föreskriven vägavgift är betald (25 § första stycket LVA). Har ett betalningsuppdrag avseende vägavgift, som lämnats till bank eller liknande betalningsförmedlare inte hunnit bokföras, ska inte något användningsförbud inträda (25 § andra stycket LVA).

Vad händer om vägavgift inte betalas in i rätt tid?

Om vägavgiften inte betalas i rätt tid ska den lämnas för indrivning. Bestämmelserna om indrivning finns i lagen (1993:891) om indriving av statliga fordringar. Transportstyrelsen begär indrivning för Skatteverkets räkning. Indrivning behöver inte begäras för en fodran som understiger 100 kr om indrivningen inte krävs från allmän synpunkt (26 § LVA, 8 § andra stycket FVA).

Utländska fordon

För utländska fordon gäller vägavgift på motorvägar och vissa andra vägar.

Sverige är sedan den 1 januari 1998 anslutet till Eurovinjettsamarbetet som är ett samarbete i form av ett gemensamt uttag av vägavgift för tunga godstransporter vid användandet av vissa vägar.

En vägavgift som är betald i ett av samarbetsländerna gäller även för färd på övriga anslutna länders vägnät. En central direktuppdaterad databas har all information över fordon för vilka vägavgift har betalats.

När ska vägavgiften betalas?

Vägavgiften ska vara betald innan man påbörjar sin färd på en vägavgiftsbelagd väg (9 § andra stycket LVA). Avgiften kan betalas hos vissa bränslestationer och speditörer.

Användningsförbud

Avgiftsplikten för utländska fordon gäller för rätten att

använda de vägar som anges i bil. 1 till LVA. Användande av

andra vägar kan ske utan att erlägga vägavgift.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon [1]
  • Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. [1]
  • Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]