OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Vägavgift tas ut enligt lagen om vägavgifter för vissa tunga fordon. Hur vägavgiften betalas beror på om fordonet är svenskt eller utländskt.

Svenska fordon

För svenska fordon gäller vägavgiften på hela vägnätet och avgiften tas ut för ett år i taget (10 § första stycket LVA).

Avgiften betalas till Transportstyrelsen

En fordonsägare som ska betala vägavgift får ett inbetalningskort från Transportstyrelsen. Vägavgiften betalas till Transportstyrelsens särskilda konto för vägavgift. Betalningen ska finnas bokförd på Transportstyrelsens särskilda konto för vägavgift senast angiven dag (15 § LVA).

Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet ska han eller hon anmäla det till Transportstyrelsen senast en vecka innan vägavgiften ska vara betald (5 § andra stycket FVA).

När ska vägavgiften betalas?

Vägavgiften ska betalas under kalendermånaden före avgiftsperioden (13 § första stycket LVA). Det innebär t.ex. att för en avgiftsperiod som börjar den 23 februari ska vägavgiften vara betald senast den 31 januari.

Så länge fordonet därefter är avgiftspliktigt utan avbrott kommer det att löpande ha samma avgiftsperiod påföljande år. Om avgiftsperioden bryts – exempelvis genom att fordonet ställts av – tas avgift ut från och med den dag då det ställs på igen och ett år framåt. Avgiften ska då vara betald på Transportstyrelsens konto för vägavgift senast tre veckor efter att fordonet blev avgiftspliktigt (13 § andra stycket LVA).

Om fordonets beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut med ett annat belopp ska ny vägavgift betalas för ett år. Avgiften ska vara betald senast tre veckor efter utgången av den kalendermånad under vilken registreringsbesiktningen skedde eller senast skulle ha skett (13 § tredje stycket LVA).

Vad händer om vägavgift inte betalas in i rätt tid?

Om vägavgiften betalas för sent, tas en dröjsmålsavgift ut (18 § LVA).

Obetald avgift kan lämnas för indrivning. Bestämmelserna om indrivning finns i lagen (1993:891) om indriving av statliga fordringar. Transportstyrelsen begär indrivning för Skatteverkets räkning. Indrivning behöver inte begäras för en fodran som understiger 100 kr om indrivningen inte krävs från allmän synpunkt (26 § LVA, 8 § andra stycket FVA).

Utländska fordon

Om vägavgift betalats i ett land som är anslutet till Eurovinjettsystemet ska någon vägavgift inte betalas i Sverige för den tid som betalningen avser (21 § LVA).

För utländska fordon gäller vägavgift på motorvägar och vissa andra vägar i Sverige. Användande av övriga vägar kan ske utan att erlägga vägavgift.

När och hur ska vägavgifter betalas?

Vägavgiften ska vara betald innan man påbörjar sin färd på en avgiftsbelagd väg (9 § andra stycket LVA). Avgiften kan betalas hos vissa bränslestationer och speditörer.

Användningsförbud

Ett vägavgiftspliktigt fordon får inte användas om inte föreskriven vägavgift är betald (25 § första stycket LVA).

Har ett betalningsuppdrag avseende vägavgift, som lämnats till bank eller liknande betalningsförmedlare inte hunnit bokföras, ska inte något användningsförbud inträda (25 § andra stycket LVA).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2]
  • Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. [1]
  • Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]