OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Vem ska lämna redovisning?

Nedan framgår vem som ska lämna redovisningen av kupongskatt

 • vid utdelning i ett avstämningsbolag
 • vid utdelning i en värdepappersfond eller specialfond
 • när aktierna eller andelarna är förvaltarregistrerade.

Utdelning i ett avstämningsbolag

Vid utdelning i ett avstämningsbolag ska den centrala värdepappersförvararen lämna redovisningen (8 § första stycket).

Om bolaget själv har betalat ut utdelningen, eller har anlitat någon annan än en central värdepappersförvarare för att göra detta, så är det bolaget, eller den bolaget har anlitat, som ska lämna redovisningen (11 a § KupL).

Nytt: 2016-03-01

Ändringar har skett i KupL. Från och med den 1 mars 2016 gäller följande:

Om ett avstämningsbolag har gett uppdrag åt en värdepapperscentral att betala ut utdelningen så ligger ansvaret för att redovisa kupongskatten på värdepapperscentralen om denna

 • hör hemma i Sverige
 • hör hemma i en annan EES-stat än Sverige och bedriver verksamheten från ett fast driftställe här
 • hör hemma i en annan EES-stat än Sverige och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe här och har lämnat in ett åtagande (på fastställt formulär) till Skatteverket om att ansvara för kupongskatten.

I annat fall är det avstämningsbolaget som ansvarar för kupongskatten (7 och 11 a §§ KupL). Ansvaret kan inte längre tas av någon annan som avstämningsbolaget anlitat.

Med värdepapperscentral avses samma som i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (2 § KupL).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Ändringarna (SFS 2016:52) i KupL träder i kraft den 1 mars 2016. De nya bestämmelserna tillämpas på utdelning som betalas ut efter den 29 februari 2016. Äldre bestämmelser gäller dock för utdelning som betalas ut av en central värdepappersförvarare som enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument får fortsätta med sådan verksamhet efter den 29 februari 2016 till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.

Utdelning i en värdepappersfond eller specialfond

Vid utdelning på en andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett fondbolag, är det fondbolaget som ska lämna redovisningen. Om det är fråga om utdelning på en andel i en specialfond som förvaltas av en svensk AIF-förvaltare är det förvaltaren som ska lämna redovisningen (11 b § KupL).

Vid utdelning på en andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett förvaltningsbolag, eller en specialfond som förvaltas av en utländsk AIF-förvaltare, är det förvaringsinstitutet som ska lämna redovisningen (11 c § KupL).

Fondbolag, AIF-förvaltare, förvaltningsbolag och förvaringsinstitut definieras i KupL (2 § KupL).

När aktierna eller andelarna är förvaltarregistrerade

Om aktierna i ett avstämningsbolag är förvaltarregistrerade så ligger ansvaret för redovisningen av kupongskatt på förvaltaren (12 § första stycket KupL). Detsamma gäller för andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som är förvaltarregistrerade. En förutsättning är att förvaltaren är förvaltarregistrerad enligt de lagrum som anges i 12 § KupL. Bestämmelsen i 12 § KupL gör ingen skillnad på svenska och utländska förvaltare. Detta innebär att ansvaret för redovisning av kupongskatt även kan ligga på en utländsk förvaltare.

Nytt: 2016-03-01

Ändringar har skett i KupL. Från och med den 1 mars 2016 gäller följande:

Om aktierna i ett avstämningsbolag är förvaltarregistrerade så ligger ansvaret för redovisningen av kupongskatt på förvaltaren (12 § KupL). Detsamma gäller för andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som är förvaltarregistrerade. En förutsättning är att förvaltaren är förvaltarregistrerad enligt de lagrum som anges i 12 § KupL. Bestämmelsen i 12 § KupL gör ingen skillnad på svenska och utländska förvaltare men gäller bara förvaltare som har fått medgivande till förvaltarregistrering av en värdepappercentral som hör hemma i Sverige.

Ändringarna (SFS 2016:52) i KupL träder i kraft den 1 mars 2016. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna innehåller regler om från vilken tidpunkt de nya bestämmelser ska tillämpas och när äldre bestämmelser fortsatt ska gälla, se ovan.

Skatteverket anser inte att det går att avkräva en central värdepappersförvarare det formella ansvaret för kupongskatt i de fall där lagtexten anger att förvaltaren är ansvarig (Skatteverkets ställningstagande Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till en utländsk förvaltare).

Vilka uppgifter ska lämnas till Skatteverket?

Redovisningen av kupongskatt till Skatteverket ska innehålla följande uppgifter (8 § första stycket KupL):

 • det totala beloppet av utbetalade utdelningar för vilka det inte har har funnits någon skattskyldighet
 • hur mycket utdelning som har betalats ut och hur mycket kupongskatt som har hållits inne för varje skattskyldig
 • summan av den utdelning som inte har kunnat betalas ut på grund av att det saknas uppgifter om den utdelningsberättigade
 • det totala beloppet som har hållits inne i kupongskatt.

Uppgifter ska lämnas även för en sådan skattskyldig där kupongskatt inte har hållits inne på grund av bestämmelser i ett skatteavtal (4 § KupF).

Den centrala värdepappersförvararen, eller den som annars är ansvarig för att hålla inne kupongskatt enligt 11 a eller 11 b § KupL, ska vid redovisningen även lämna uppgift om förvaltning enligt 12 § första stycket KupL (12 § andra stycket KupL).

Nytt: 2016-03-01

Lagändring (SFS 2016:52). Från och med den 1 mars 2016 övertas den centrala värdepappersförvararens ansvar av värdepapperscentral. Angående ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se ovan.

När ska redovisningen lämnas?

Redovisningen av kupongskatt ska lämnas till Skatteverket senast fyra månader efter utdelningstillfället (8 § första stycket KupL).

Efterredovisning är möjligt för en central värdepappersförvarare

En central värdepappersförvarare som inte har kunnat betala ut utdelning på grund av att det saknas uppgifter om den skattskyldige, får betala in kupongskatt på denna utdelning senast vid utgången av det kalenderår då utdelningen betalas ut. Inbetalningen måste dock göras senast vid utgången av det femte året efter året för utdelningstillfället. Denna möjlighet saknas för andra aktörer än en central värdepappersförvarare. Vid redovisningen ska det anges att det är en efterredovisning (8 § tredje stycket KupL).

Nytt: 2016-03-01

Lagändring (SFS 2016:52). Från och med den 1 mars 2016 övertas den centrala värdepappersförvararens ansvar av värdepapperscentral. Angående ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se ovan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till utländsk förvaltare [1]