OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Vem ska lämna redovisning?

Nedan framgår vem som ska lämna redovisningen av kupongskatt

 • vid utdelning i ett avstämningsbolag
 • vid utdelning i en värdepappersfond eller specialfond
 • när aktierna eller andelarna är förvaltarregistrerade.

Utdelning i ett avstämningsbolag

Om ett avstämningsbolag har gett i uppdrag åt en värdepapperscentral att betala ut utdelningen, så ligger ansvaret för att redovisa kupongskatten på värdepapperscentralen om denna

 • hör hemma i Sverige
 • hör hemma i en annan EES-stat än Sverige och bedriver verksamheten från ett fast driftställe här
 • hör hemma i en annan EES-stat än Sverige och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe här men har lämnat in ett åtagande (på fastställt formulär) till Skatteverket om att ansvara för kupongskatten.

I annat fall är det avstämningsbolaget som ansvarar för redovisning av kupongskatten (8 § första stycket och 11 a § KupL).

Utdelning i en värdepappersfond eller specialfond

Vid utdelning på en andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett fondbolag, är det fondbolaget som ska lämna redovisningen. Om det är fråga om utdelning på en andel i en specialfond som förvaltas av en svensk AIF-förvaltare är det förvaltaren som ska lämna redovisningen (11 b § KupL).

Vid utdelning på en andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett förvaltningsbolag, eller en specialfond som förvaltas av en utländsk AIF-förvaltare, är det förvaringsinstitutet som ska lämna redovisningen (11 c § KupL).

Fondbolag, AIF-förvaltare, förvaltningsbolag och förvaringsinstitut definieras i KupL (2 § KupL).

När aktierna eller andelarna är förvaltarregistrerade

Om aktierna i ett avstämningsbolag är förvaltarregistrerade så ligger ansvaret för redovisningen av kupongskatt på förvaltaren (12 § första stycket KupL). Detsamma gäller för andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som är förvaltarregistrerade. En förutsättning är att förvaltaren är förvaltarregistrerad enligt de lagrum som anges i 12 § KupL.

Bestämmelsen i 12 § KupL gör ingen skillnad på svenska och utländska förvaltare. Detta innebär att ansvaret för redovisning av kupongskatt även kan ligga på en utländsk förvaltare men gäller bara förvaltare som har fått medgivande till förvaltarregistrering av en värdepappercentral som hör hemma i Sverige.

Skatteverket anser inte att det går att avkräva en värdepapperscentral det formella ansvaret för kupongskatt i de fall där lagtexten anger att förvaltaren är ansvarig (Skatteverkets ställningstagande Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till en utländsk förvaltare).

Vilka uppgifter ska lämnas till Skatteverket?

Redovisningen av kupongskatt till Skatteverket ska innehålla följande uppgifter (8 § första stycket KupL):

 • det totala beloppet av utbetalade utdelningar för vilka det inte har funnits någon skattskyldighet
 • hur mycket utdelning som har betalats ut och hur mycket kupongskatt som har hållits inne för varje skattskyldig
 • summan av den utdelning som inte har kunnat betalas ut på grund av att det saknas uppgifter om den utdelningsberättigade
 • det totala kupongskattebeloppet som har hållits inne.

Uppgifter ska lämnas även för en sådan skattskyldig där kupongskatt inte har hållits inne på grund av bestämmelser i ett skatteavtal (4 § KupF).

Värdepapperscentralen, eller den som annars är ansvarig för att hålla inne kupongskatt enligt 11 a eller 11 b § KupL, ska vid redovisningen även lämna uppgift om förvaltarregistrering (12 § andra stycket KupL).

När ska redovisningen lämnas?

Redovisningen av kupongskatt ska lämnas till Skatteverket senast fyra månader efter utdelningstillfället (8 § första stycket KupL).

Efterredovisning är möjligt för en värdepapperscentral

En värdepapperscentral som inte har kunnat betala ut utdelning på grund av att det saknas uppgifter om den skattskyldiga, får betala in kupongskatt på denna utdelning senast vid utgången av det kalenderår då utdelningen betalas ut. Inbetalningen måste dock göras senast vid utgången av det femte året efter året för utdelningstillfället. Denna möjlighet saknas för andra aktörer än en värdepapperscentral. Vid redovisningen ska det anges att det är en efterredovisning (8 § tredje stycket KupL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till utländsk förvaltare [1]