OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

En begäran om omprövning ska enligt huvudregeln ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (sexårsfristen) eller två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det (tvåmånadersfristen).

Sexårsfristen

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (66 kap 7 § första stycket SFL). Denna sexårsregel gäller för beslut enligt SFL såvida inte beslutet ifråga tillhör de beslut som räknas upp i 66 kap. 7 § andra stycket eller i 66 kap. 8–17 §§ SFL.

Det innebär att sexårsfristen för omprövning gäller t.ex. för

Det finns inte några tidsfrister inom vilka Skatteverket måste meddela ett beslut med anledning av en begäran om omprövning. Skatteverket ska dock handlägga ärenden så snabbt och rättssäkert som möjligt (7 § FL).

Begreppet beskattningsår

Bestämmelser om betydelsen av begreppet ”beskattningsår” finns i 3 kap. 4 och 5 §§ SFL (3 kap. 1 § SFL). För t.ex. arbetsgivaravgifter och avdragen skatt är beskattningsåret det kalenderår som skatten eller avgiften ska betalas för (3 kap. 4 § 7 och 8), oavsett om den som ärendet gäller har brutet räkenskapsår.

Tvåmånadersfristen

Begäran om omprövning ska, enligt 66 kap. 7 § andra stycket SFL, senast ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av beslutet om beslutet avser

 • registrering
 • på vilket sätt preliminär skatt ska betalas
 • uppgiftsskyldighet och dokumentationsskyldighet
 • föreläggande
 • revision, tillsyn över kassaregister eller kontrollbesök
 • tvångsåtgärder
 • kontrollavgift
 • säkerhet för slutlig skatt för skalbolag
 • betalning eller återbetalning av skatt eller avgift
 • verkställighet
 • avvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande eller någon annan liknande åtgärd.

Observera att det även finns tvåmånadersfrister för den enskildes begäran om omprövning när det gäller förlängd tid för omprövning av

Registrering

Bestämmelser om registrering finns i 7 kap i SFL. Det är således både registreringsbeslut och avregistreringsbeslut som kan omprövas med stöd av tvåmånadersfristen.

Eftersom en registrering har betydelse för beskattningen är Skatteverket skyldigt att ompröva beslut i registreringsfrågor. Det är dock inte meningsfullt att ha en omprövningstid på sex år utan tvåmånadersfristen bör gälla (prop. 2010/11:165 s. 1080).

På vilket sätt preliminär skatt ska betalas

Bestämmelser om på vilket sätt preliminär skatt ska betalas, d.v.s. som F-skatt, särskild A-skatt eller A-skatt, finns i 8 och 9 kap. SFL. För dessa beslut ska alltjämt tvåmånadersfristen gälla för omprövning (prop. 2010/11:165 s. 1081).

Observera dock att för omprövning av beslut om preliminär skatt, alltså beslut som avser själva betalningen, gäller andra tider och regler (66 kap. 13–15 §§ SFL). Detsamma gäller även för omprövning av beslut om särskild inkomstskatteredovisning (66 kap. 16 § SFL). För dessa beslut är alltså inte tvåmånadersfristen tillämplig.

Uppgiftsskyldighet eller dokumentationsskyldighet

Med uppgiftsskyldighet och dokumentationsskyldighet menas frågor som regleras i kap. 14–38 SFL om kontrolluppgifter, deklarationer och övriga uppgifter (dock inte förelägganden, kap. 37) och frågor som regleras i kap. 39 SFL, om dokumentation. För dessa gäller tvåmånadersfristen.

Exempel på beslut som avses i bestämmelsen är

Föreläggande

Det saknas skäl att ha en längre tid för begäran om omprövning än två månader räknat från den dag då den som föreläggandet gäller fick del av det (prop. 2010/11:165 s. 1081).

Bestämmelser om förelägganden finns utspridda i SFL i

Omprövningstiden för vitesförelägganden (44 kap.) är lika lång som omprövningstiden för förelägganden, men det framgår av 66 kap. 7 § andra stycket 6 ”tvångsåtgärder” och inte av 66 kap 7 § andra stycket 4 ”föreläggande”.

Revision, tillsyn över kassaregister och kontrollbesök

Bestämmelser om revision finns i 41 kap. och bestämmelser om tillsyn över kassaregister och kontrollbesök finns i 42 kap. SFL. Tvåmånadersfristen är tillämplig på sådana beslut (66 kap. 7 § andra stycket 5 SFL).

Tvångsåtgärden bevissäkring kan ske i form av revision med stöd av reglerna i 45 kap SFL. När en begäran om omprövning av ett sådant beslut ska ha kommit in regleras dock i 66 kap. 7 § andra stycket 6 SFL ”tvångsåtgärder”.

Tvångsåtgärder

De beslut som avses är

En tid på två månader för begäran om omprövning kan tyckas väl lång tid för beslut där frågan normalt hinner förfalla under den aktuella tidsfristen, som t.ex. beslut av granskningsledare om försegling (45 kap 12 § SFL) och att ta egendom i förvar (46 kap. 16 § SFL). Lagstiftaren såg dock inga fördelar med att införa en särskild tid för att begära omprövning av sådana beslut (2010/11:165 s. 1082).

Kontrollavgift

För beslut om kontrollavgifter är det rimligt med en omprövningsfrist på två månader räknat från den dag då den som beslutet gäller fick del av densamma (prop. 2010/11:165 s. 1083).

När ett beslut om kontrollavgift senast ska meddelas finns reglerat i 52 kap. 9 § SFL.

Säkerhet för slutlig skatt för skalbolag

Om en skalbolagsdeklaration har lämnats enligt bestämmelserna i 27 kap. SFL får Skatteverket besluta om att säkerhet ska ställas för slutlig skatt (58 kap. 1 § SFL). Skatteverket får sedan besluta om att ta den ställda säkerheten i anspråk om den slutliga skatten inte betalas. Tvåmånadersfristen för att begära omprövning gäller för bägge typerna av beslut.

Skatteverkets beslut om ersättning för ställd säkerhet (58 kap. 4 § SFL), när säkerheten inte behöver tas i anspråk, omfattas också av denna tvåmånadersfrist (prop. 2010/11:165 s. 1083 f.).

Betalning eller återbetalning av skatt eller avgift

Med beslut om betalning eller återbetalning av skatter eller avgifter avses beslut i frågor som regleras i 61–65 kap. SFL.

Exempel på beslut som avses är

 • beslut om anstånd med skatter och avgifter (63 kap. SFL)
 • beslut om befrielse från kostnadsränta (65 kap. 15 § SFL)
 • beslut om säkerhet som villkor för anstånd (63 kap. 8 § SFL)
 • beslut om att ta säkerhet i anspråk för anstånd och om ersättning för säkerhet som har ställts som säkerhet för anstånd (63 kap. 9–10 §§ SFL).

Verkställighet

Bestämmelser om verkställighet finns i kapitel 68–71 SFL. Vissa beslut med stöd av SFL verkställs av Kronofogden, men det är enbart Skatteverkets beslut som avses i 66 kap. SFL (66 kap 1 § SFL).

Beslut som avses och som omfattas av tvåmånadersfristen är t.ex.

 • granskningsledares verkställighet av beslut om bevissäkring i verksamhetslokaler (69 kap. 3 § SFL)
 • granskningsledares beslut när handlingar och annat som tagits om hand inte längre behövs och ska återlämnas (69 kap. 12 § SFL).

Avvisning och andra liknande beslut

Tvåmånadersfristen för omprövning gäller också för Skatteverkets beslut att avvisa en begäran om omprövning, eller ett överklagande som för sent inkommet, eller någon annan liknande åtgärd. Med annan liknande åtgärd menas över huvudtaget beslut som innebär att Skatteverket avslutar ett omprövningsärende utan att pröva frågan i ärendet, som t.ex. att Skatteverket beslutar att skriva av ett ärende på grund av att frågan inte längre är aktuell.

Exempel: tvåmånadersfrist vid avvisning

Tillsammans med en begäran om omprövning av en inkomstskattefråga får Skatteverket in en anståndsansökan som avser skatten i inkomstskattefrågan. Skatteverket ser med en gång att begäran om omprövning ska bifallas. Om Skatteverket snarast omprövar inkomstskattefrågan så är normalt frågan om anstånd inte längre aktuell att pröva. Skatteverket ska då skilja sig från anståndsärendet genom att fatta ett avskrivningsbeslut, och till beslutet foga en omprövnings- och överklagandehänvisning på två månader (se även 67 kap. 12 § andra stycket 10).

Beräkning av lagstadgad tid för att avgöra om begäran kommit in i rätt tid

För att avgöra om en begäran om omprövning har kommit in i rätt tid kan lagen om beräkning av lagstadgad tid vara tillämplig. Det innebär att en begäran om omprövning som kommer in till Skatteverket första vardagen det sjunde året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut ska anses ha kommit in i rätt tid.

Exempel: beräkning av lagstadgad tid

Skatteverket har den 1 november 2014 omprövat ett företags mervärdesskatt. Beslutet avser perioden juli 2012. Företaget har brutet räkenskapsår 1 juli–30 juni. Räkenskapsåret går därför ut i juni 2013. Företagets begäran om omprövning kommer in till Skatteverket torsdagen den 2 januari 2020. Begäran har därmed kommet in i rätt tid (3 kap. 4 § 3 SFL och 2 § lagen om beräkning av lagstadgad tid).

Skatteverket har den 1 november 2014 omprövat ett företags arbetsgivaravgifter. Beslutet avser perioden juli 2012. Företaget har brutet räkenskapsår 1 juli­-30 juni, men beskattningsåret för arbetsgivaravgifter går ut i december 2012. Företagets begäran om omprövning kommer in till Skatteverket torsdagen den 2 januari 2020. Begäran har därmed kommit in för sent. Den skulle ha kommit in senast onsdagen den 2 januari 2019 (3 kap. 4 § 8 SFL och 2 § lagen om beräkning av lagstadgad tid).

Delgivning

Av de beslut som omfattas av tvåmånadersregeln för omprövning är det endast förelägganden som förenats med viten enligt 44 kap. 1 eller 2 §§ SFL som ska delges (17 kap. 4 § SFF). För övriga beslut finns det inte något uttryckligt krav på delgivning, men delgivning ska användas i även i andra fall där det behövs bevis om någon har fått del av en underrättelse (17 kap. 6 § SFF).

Bevis om delgivning kan uppnås på flera sätt. En möjlighet är att tillsammans med beslutet sända ett s.k. delgivningskvitto. Om den som beslutet gäller inte undertecknar och sänder tillbaka kvittot saknas normalt delgivningstidpunkt och bevis om delgivning.

Om Skatteverket inte har något bevis om att delgivning skett så saknas uppgift om när omprövningstiden för beslutet börjar gälla, och därför också när tiden för att begära omprövning löper ut.

Ett beslut som är till nackdel ska innehålla en omprövnings- och överklagandehänvisning

Om ett beslut är till nackdel för den som beslutet gäller och det får omprövas eller överklagas, ska underrättelsen om beslutet innehålla en upplysning om hur man begär omprövning eller överklagar, en s.k. omprövnings- och överklagandehänvisning (17 kap. 1 § SFF).

Det saknas regler i SFL för hur Skatteverket ska gå tillväga när en begäran om omprövning av ett beslut kommer in för sent och det beror på en felaktig eller utebliven omprövningshänvisning. När Skatteverket har bifogat en felaktig överklagandehänvisning till ett beslut och ett överklagande därför har kommit in för sent, framgår det av 67 kap. 19 § SFL tredje stycket SFL att överklagandet inte ska avvisas. En avsaknad av motsvarande bestämmelse i 66 kap. SFL måste innebära att Skatteverket normalt ska avvisa en begäran om omprövning som kommer in för sent där beslutet som begärs omprövat har haft antingen en felaktig omprövningshänvisning eller ingen omprövningshänvisning alls.

Den som får en felaktig omprövningshänvisning som leder till att begäran om omprövning kommer in för sent, men inom den tid som anges i omprövningshänvisningen, torde dock kunna få tiden för att begära omprövning återställd av kammarrätten enligt reglerna om återställan av försutten tid (37 c § FPL och 8 § LAFD). Av RÅ 2002 ref. 66 framgår att tiden för att begära omprövning kan återställas. En begäran om omprövning behöver inte först ha avvisats för att kammarrätten ska kunna återställa tiden (RÅ 2002 ref. 71).

Kom också ihåg att Skatteverket får ompröva ett beslut enligt SFL till fördel för den som beslutet gäller (66 kap. 19 § SFL), i princip utan tidsgräns. Det ska visserligen ske på Skatteverkets eget initiativ, men om det av material som Skatteverket har tillgång till framgår att ett beslut är uppenbart oriktigt skulle det framstå som stötande om verket vägrade att ompröva beslutet med hänvisning till att tiden för omprövning har gått ut och till att Skatteverket inte är skyldigt att ändra oriktiga beslut efter den tidens utgång (prop. 2010/11:165 s. 1096).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 2002 ref. 66 [1]
 • RÅ 2002 ref.71 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner